پیام شورای زنان افغان مقیم فدراسیون روسیه  

 

شورای سراسری زنان افغان در فدراسیون روسیه از شما خواننده گان محترم تقاضا مینماید که ما در این عرصه نو جوانیم مارا با مشورۀ ها و پیشنهادات سالم تان یاری رسانید .
همتم  بدرقۀ راه کن ای طاهر  قدس

که دراز است رۀ مقصد و من نو سفرم

سایت نشراتی شورای سراسری زنان افغان در فدراسیون روسیه علاوه بربیان وضع زنان ومواضع آنها هم در افغانستان و هم در کشوریکه مهاجر هستیم ، خشونتهای را که در مقابل ما زنان جریان دارد بیان می نماییم و یک تربیون ، آزاد برای کلیه صاحب نظران و اندیشمندان بوده و از همه زنان وخواهران عزیز خواهشمندیم که مطالب علمی ، اجتماعی ، اقتصادی ، داستانهای زندگی و خاطرات جالب شان را برای سایت خود شان ارسال نموده تا این سایت بتواند پلی ارتباطی بین زنان و جامعه گردیده وهمچنین بتواند در اندوه ،آن عده از زنان مهین را که همه روزه مورد انواع خشونتها در جامعه و خانواده قرار میگیرد .انعکاس داده و راه حلی غیر از خود کشی و خود سوزی وو..  برای این عده و دیگر قربانیان خشونت بطور انسانی جستجو نماییم .

مرگ و خودکشی نمیتواند ، علامت پیروزی و پایان ماجرای درد قربانی ره گمشده باشد بلکه علامت تسلیم شدن این گرو است باید از زیستن و زندگی سرود زمزمه حیات و تداوام آنرا سر داد سایت نادیه انجمن بیاری شما میخواهد زمزمه گر ، بودن ،ماندن ، شدن ، آفریدن ، سعادت و بهروزی همه آهاد جامعه و از جمله زنان باشد به هرحال این تربیون وسیله ای است تا مابرای همه جهانیان درد مشترک خودرا انعکاس بدهیم ناگفته نباید گذاشت که مسؤلیت نوشته ها برعهده نویسنده گان آنهاست . ما چشم براه پیشنهادات ، انتقادات ،نظریات سالم و کمک های مادی و معنوی شما عزیزان هستیم .
داکتر : راضیه هوتکی
رئیس شورای سراسری زنان افغان در فدراسیون روسیه
مدیرمسؤل و صاحب امتیاز مجله نادیه انجمن و سایت نادیه انجمن

27.09.2011

 ادب مثل عطر است مابرای خود استفاده میکنیم و دیگران هم از آن لذت می برند 

اول سپتمبر : به مناسبت روز آغاز تحصیل در روسیه و دردیگر کشور های اورپایی  :

وامید هرچی گسترش علم و تعلیم در جهان وخصوصا در کشورعزیز .

تعداد ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ: 14 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ

6 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

6 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ

2 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ: ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﯿﻢ

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ

400 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭﺁﻓﺮﯾﻘﺎ

44 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ

5 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﯾﮑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺪﻭ، ﺩﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭘﯿﺮﻭ ﺑﻮﺩﺍ، ﺩﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ 107 ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺑﺎ ﺍین همه 14 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺗﺮﻧﺪ!

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟

ﺍﺯ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ،

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ،

ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ؟

ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻧﻔﻮﺫﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﭼﺮﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺮﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﭼﺮﺍ؟

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮﺍ؟

به چندین ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ:

آﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﺸﺘﯿﻦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺯﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻭﯾﺪ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺭﻝ ﻣﺎﺭﮐﺲ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﭘﻞ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﯿﻠﺘﻮﻥ ﻓﺮﺩﻣﻦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺭﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ:

ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺳﻮﺯﻥ ﺳﻮﺭﻧﮓ، ﺑﻨﯿﺎﻣﻦ ﺭﻭﺑﻦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ،

ﮐﺎﺷﻒ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ (ﭘﻮﻟﯿﻮ)، ﯾﻮﻧﺎﺱ ﺳﺎﻟﮏ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ، ﮔﺮﺗﺮﻭﺩ ﺍﻟﯿﻮﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﯾﺮﻗﺎﻥ (ﺯﺭﺩﯼ) ﺑﺮﻭﺥ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﮒ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺮﺽ ﺳﻔﻠﯿﺲ، ﭘﻞ ﺍﻟﺮﯾﺦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺍﻟﯿﻪ ﻣﺘﭽﯿﻨﮑﻮﻑ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻏﺪﺩ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺁﻧﺮﻭ ﺷﻠﯽ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺍﭘﯽ، ﺁﺭﻭﻥ ﺑﮏ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺷﻒ ﻗﺮﺹ ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﺟﻮﺭﺝ ﭘﯿﻨﺎﮐﻮﺱ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮ، ﺝ . ﻭﺍﻟﺪ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ،ﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻮﻫﻦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺩﯾﺎﻟﯿﺰ ﻗﻠﻮﻩ ﻫﺎ، ﻭﯾﻠﯿﻢ ﮐﻠﻮﻓﮑﺎﻡ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﯾﺮ ﻧﻮﺑﻞ :

ﺩﺭ ﯾﮑﺼﺪﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، 14 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﯾﻬﻮﺩﯼ 180 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ 3 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎتی که ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ:

چپ هاﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ، ﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻧﺰﻭﺭ، ﯾﻬﻮﺩﯼ،

ﺭﺁﮐﺘﻮﺭ ﺍﺗﻤﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ، ﻧﺌﻮ ﺳﺰﯾﻠﻨﺪ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻮﺭﯼ، ﭘﯿﻄﺮ ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﯽ، ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺁﻟﺪﺭ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻓﻮﻻﺩ ﺿﺪ ﺯﻧﮓ، ﺑﻨﻮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻭﺱ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺻﺪﺍ، ﺍﯾﺰﺍﺩﻭﺭ ﮐﯿﺲ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺗﻠﻔﻦ، ﺍﻣﯿﻞ ﺑﺮﻟﯿﻨﺮ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻭﯾﺪﺋﻮ، ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺟﯿﻨﺰﺑﺮﮒ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ:

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﮎ ﻣﺸﻬﻮﺭ "ﭘﻮﻟﻮ " ، ﺭﺍﻟﻒ ﻟﻮﺭﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ "ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ" ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻟﻮﯾﺲ ﺟﯿﻦ، ﻟﻮﯼ ﺍﺷﺘﺮﺍﻭﺱ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺮﻭﮎ، ﻫﻮﺍﺭﺩ ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮔﻮﮔﻞ، ﺳﺮگی ﺑﺮﯾﻦ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ "ﺩﻝ" ، ﻣﯿﺸﻞ ﺩﻝ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺩﻧﮑﯽ، ﺩﻭﻧﺎ ﮐﺎﺭﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﺎﺳﮑﯿﻦ ﻭ ﺭﺍﺑﯿﻨﺰ، ﺍﯾﺮﻭ ﺭﺍﺑﯿﻨﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺩﺍﻧﮑﯿﻦ ﺩﻭﻧﺎﺕ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﻘﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ، ﺑﯿﻞ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮒ، ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻭ ....

ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ:

ﻫﻨﺮﯼ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﻟﻮﯾﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﻞ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺍﻟﻦ ﮔﺮﯾﻨﺰﭘﻦ، ﺭﺋﯿﺲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﺯﺭﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮊﻭﺯﻑ ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﺎﺩﻟﯿﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﯾﺖ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮔﺎﺳﭙﺮ ﻭﺍﯾﻨﺒﺮﮔﺮ، ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﺎﮐﺰﯾﻢ ﻟﯿﻮﯾﻨﻮ، ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺷﻮﺭﻭﯼ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺩﺍﻭﯾﺪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯیر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺍﺳﺤﻖ ﺍﺳﺤﻖ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﻨﯿﺎﻣﻦ ﺩﯾﺰﺭﺍﺋﻠﯽ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﯾﻮﮔﻨﯽ ﭘﯿﺮﻣﺎﮐﻒ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﺮﯼ ﮔﻠﺪ ﻭﺍﺗﺮ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺟﻮﺭﺝ ﺳﻤﭙﺎﺋﻮ، ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻫﺮﺏ ﮔﺮﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﯿﺸﻞ ﻫﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﺮﻭﻧﻮ ﮐﺮﯾﺴﮑﯽ، ﺻﺪﺭ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺗﺮﯾﺶ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺭﻭﺑﯿﻦ،ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻭ ...

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ:

ﺛﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ، ﻭﻟﻒ ﺑﻠﯿﺘﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺮﺯ ﺍﺯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁ . ﺏ . ﺙ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺍﻭﺟﯿﻦ ﻣﺎﯾﺮ، ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻫﻨﺮﯼ ﮔﺮﻭﻧﻮﺍﻟﺪ، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ، ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﮊﻭﺯﻑ ﻟﯿﻠﺪ، ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﺎﯾﻤﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻣﺎﮐﺲ ﻓﺮﺍﻧﮑﻞ، ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﺎﯾﻤﺰ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

راپرت ﻣﺮﺩﺍخ، ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ fox

ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ:

ﺟﻮﺭﺝ ﺳﻮﺭﻭﺱ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﻭﺍﻟﺘﺮ ﺍﻧﻨﺒﺮﮒ، ﯾﻬﻮﺩﯼ

ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻫﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ NGO ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ NGO ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ؟!؟

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺿﻌﯿﻒ؟

ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻗﯿﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻗﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ.

ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺍین است که ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺭﺍ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﯾﻢ.

ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 57 ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻬﺎ 500 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ 5758 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ به راه ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ، 8407 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ،

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ 500 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ،

ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ %90 ﺍﺳﺖ،

ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ %40 ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﯾﮑﺼﺪ ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ،

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ 98 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ (مکتب) ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ 50 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ،

40 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ 2 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ 230 ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ 5000 ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ 1000 ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﻓﻘﻂ 50 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ،

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﻘﻂ 0.02 % ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺤﺺ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ میکند.

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ %5 ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠـــﻪ:

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﺮﻭﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺩﺍﻧﺶ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﺴﺖ.

ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ 1000 ﻧﻔﺮ 23 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ 460 ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ 1000 ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ 2000 ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﭼﺎﭖ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ 17 ﺟﻠﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻋــﺎﻗﺒــﺖ:

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻓﻘﻂ 0.9 ﺩﺭ ﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ 0.2 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.

ﮐﻮﯾﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺶ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ 0.3 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ %68 ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﺘــﯿﺠــه:

ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ؟

ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ.

ﻧـﺼـﯿﺤـﺖ:

ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ، ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، به هیچ ﻭﺟﻪ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ به خاطر ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ،

ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ، ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ.ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ است و بس!

 

 ارسالی خالد خبیری

 سال نو ، نو روز

سال نو روزی است که آغاز یک ماه های خورشیدی یک تقویم مشخص را رقم میزند، و در آن جنتری ماه های خورشیدی یک تقویم مشخص افزایش داده میشود. در بسیاری از فرهنگ‌ها، این رویداد را به مناسبت پایان سال قدیم و شروع سال جدید جشن می‌گیرند

سال نو ، نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است که در کشورهای افغانستان، ایران ، تاجیکستان و بخش‌های دیگری از آسیای جنوبی و دیگر نقاط دنیا به عنوان روز اول سال جشن گرفته میشود.

کشورهایی که از جنتری ماه های خورشیدی استفاده می‌کنند، معمولا سال نو را در اولین روز بهار جشن می‌گیرند. در این حالت، سال نو از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود. درعلم ستاره‌شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم‌کره شمالی زمین به لحظه‌ای گفته می‌شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می‌رود. این لحظه، لحظه اول برج حمل نامیده می‌شود. و یک تقویم مشخص خورشیدی با نخستین روز از ماه حمل برابر است. این روز را در بسیاری از کشورهای آسیای میانه نوروز می‌نامند. این روز در تقویم میلادی با 21 یا 22 مارچ مطابقت دارد.

نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز درخراسان باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار اول حمل در افغانستان و دیگر کشورهای برگزارکننده نوروز است. 

جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن، سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، در آسیای میانه چین شرقی (ترکستان چین)، سودان، زنگبار، در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال و تبت را شامل می‌شود.

همچنین کشورهایی مانند مصر و چین جزو سرزمین‌هایی نیستند که در آنها نوروز جشن گرفته می‌شد، اما امروزه جشن‌هایی مشابه جشن نوروز در این کشورها برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد در تاریخ 24 فبوری 2010 با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک، عید نوروز را به عنوان روز بین‌المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت.

20.03.2023

هشت مارچ‌ فریادهای فرو خورده مادران افغانستان٫ از جنگ متنفریم، ما صلح می‌خواهیم!

زنده و جاويدان باد همبستگي زنان کشورم

بدون شک مبارزه و همبستگی ما زنان یگانه راه رهایی از این همه نا‌بسامانی‌ هاست. باید ترس و هراس را از خود دور ساخت و تا پای جان برای بهروزی و عدالت اجتماعی رزمید٫این صدای درد ماست، درد مشترک ما، درد محرومترین اقشار جامعه که عمده ترین قربانیان هستند زنان افغانستان باید فعال تر از همیشه باشند و نگذارند که دوباره به عصر حجر برگردند، این روز ها سرنوشت ملیون ها زن افغانستان در قطر رقم خواهد خورد اگرما زنان غفلت کنیم و تلاش نکنند داستان غم انگیز سنگسار زنان در استیدیوم ها باز دیگر تکرار خواهد شد!

 

 سفیردکتور سید طیب جواد

ملاقات با هموطنان افغان مقیم روسیه را ادامه میدهد. ملاقات با رهبری اتحادیه سراسری افغانها:

پنجشنبه مورخ 21 جنوری 2021 دکتور سید طیب جواد با عزیز الله انیس رئیس اتحادیه سراسری افغانها و همراهان شان در مقر سفارت ملاقات تعارفی بعمل آورد.سفیر جواد رهبری اتحادیه را به خانه خود شان(سفارت) خوش آمدید گفت.بعد از تعارفات لازم، عزیز الله انیس تقرر دکتور جواد را به حیث سفی افغانستان در روسیه تبریک گفته، در باره ضرورت و تاریخچه ایجاد و فعالیت های اتحادیه معلومات داده و از همکاری همه جانبه با سفارت اطمینان داد.دکتور جواد پیرامون اولویت های کاری سفارت و نیات شان در راستای خدمت به هموطنان افغان مقیم روسیه و بهبود روابط میان افغانستان و روسیه صحبت نموده، ابراز آرزومندی کرد تا نقش اتحادیه در راستای حل مشکلات هموطنان اعم از صحی، تعلیمی، تحصیلی و اشتغال افزایش بیشتر یابد و از حاضرین تقاضا کرد تا از همکاری و مشاوره های نیک شان به سفارت دریغ نه ورزند.

همچنان هر یک از حضار صحبت نموده، با ابرازرضایت از همکاری سفارت با افغانها، برخی مشکلات اسنادی هموطنان مهاجر را با مقام سفارت شریک ساختند.راضیه جان هوتکی در مورد شورای زنان اتحادیه و فعالیت های فرهنگی آن در رابطه به گرامیداشت روزهای ملی و بین المللی و نشرات آن شورا معلومات داد.سفیر جواد ضمن قدر دانی از ابراز مشوره های نیک دوستان،از آمادگی سفارت در جهت ایجاد سهولت های لازم و ممکن به منظور خدمت به هموطنان افغان در روسیه اطمینان داد.21.01.2021

 بلندترین شب سال چه تاریخی است ؟

شب یلدا یا همان شب چله ، شب 30 قوس است که پاییز(خزان ) را به زمستان وصل میکند. وقتی میگیم شب یلدا یلندترین شب سال هست ، بعضیا خیال میکنند که خیلی طولانیه و بعضیا هم هرچی فکر می کنند ، هیچ تفاوتی با شب های دیگه براشون نداره. پس قضیه طولانی ترین شب سال چیست .

منظوراینست که مدت زمان بین غروب خورشید 30 قوس تا طلوع خورشید اول جدی ، نسبت به بقیه شب های سال ، بیشتر است و از شب های بعدی ، این مدت زمان کمتر میشود و به اصلاح ، شب ها کوتاه تر میشود و روزها بلندتر. پس روز یکشنبه 30 قوس هم کوتاهترین روز سال  . همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به اول سرطان ماه سال بعد ، که کوتاهترین شب سال و بلندترین روز سال را داریم.

تاریخ دقیق شب یلدا به شمسی سال 99میشه یک شنبه 30 قوس ماه و تاریخ دقیق شب یلدا به میلادی هم میشه 20 دسامبر 

نادیه انجمن ، غزلی که نا تمام ماند:
امروز چهارده مین سالگرد درگذشت این زن شجاع شاعر و جوان مرگ و عضو انجمن ادبی مخفی کارگاه سوزن دوزی طلایی است .
نادیا انجمن از دست پرورده‌های کارگاه سوزن دوزی طلایی است. این کارگاه، در زمان حاکمیت طالبان، توسط شماری از فرهنگیان هرات ایجاد شده بود و در پوشش آموزش خیاطی به زنان، جلسات نقد ادبی و شعرخوانی دایر می‌کرد.

با سقوط طالبان در سال 2001میلادی، نادیا انجمن هم به ادامه تحصیل در مدرسه و بعد وارد پوهنتون هرات شد و در پوهنحی ادبیات وعلوم به تحصیل پرداخت
زمان اوج گیری خشونت ها یکی از ویژگی های برجسته اش حضورگسترده و چشم گیرزنان هم میهن ما درهمه ی صحنه های آن می باشد. به جرات می توانم بگویم که "نادیا انجمن" با مبارزه قلمی اش برعلیه ارتجاع حاکم در شرایط ویژه کشور، به شکلی یک " ندا" و یک " شهید " برخواست ،جوانه زد،اماباغنچه های ناشگفته ...

خبر جان باختن " نادیا انجمن " شاعر جوان در روز شنبه 14 عقرب 5 نوامبر-2005 دل همه ی دوستداران هنر و ادبیات را بدرد آورد.
ناديا انجمن در سال 1369 در شهر هرات زاده شد و از 15 سالگی به سرايش شعر روی آورد.
نادیا انجمن، شاعری 25 ساله ، در حالیکه یکسال از ازدواجش می گذشت، در زیر ضربات مشت و لگد همسر خود جان باخت. همسر دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد و مادر شوهر که گویا در این قتل پسرش را یاری کرده بود، بعد از چند روز فراری بودن دستگیر میشود.
نادیا محصل سال آخر پوهنحی زبان و ادبیات در پوهنتون هرات به عنوان محصل ممتاز شناخته شده بود. او که به عنوان استعدادی نوین به عرصه ی ادبیات و شعر پا نهاده بود. بعد ازدواجی ناخواسته، به علت ممانعت شوهرش از شرکت در محافل ادبی و شعرخوانی که همیشه یکی از علایقش بود، محروم شده بود.
تعدادی از شاعران و نویسندگان مرگ نادیا را یک ضایعه بزرگ فرهنگی نامیدند و اشعار او را در نوع خود بی نظیر دانستند. اولین و آخرین مجموعه ی شعری این شاعر جوان بنام ً گل دودی توسط انجمن ادبی هرات منتشر شده بود.

نادیه انجمن از جمله شاعرانی که زبان و پرداخت نو دراشعارش قابل لمس است.
ً سایت خبری هرات با اضافه کردن این نکته که هویت زنانه در شعر با فروغ فرخزاد وارد شعرهای فارسی شده، به صورتی غیرمستقیم شعرهای نادیا را تاثیری از شعرهای فروغ میداند. اما باخواندن شعرهای او سبک او را کاملا متفاوت با فروغ مییابم.
فریاد "نادیا"، فریادی است علیه ظلم و ستم در جامعه ای که زن معنی انسان بودن خود را هنوز باز نیافته است. نادیا زنی بود ودر محیطی ضد زن شکفته بود تا فریادهای در بند کشیده ی زنانه را از گلو برآورد. شعرهایش انعکاس دهنده ی درد و زجری است. و دریغ که خود نیز خیلی زود در ابتدای راه هنریش ، قربانی همین اندیشه ی زن ستیزی در محیط بسته ی هرات شد.
مجموعه اشعارگل دودی آنطور که در وصفش نوشته اند : ً دغدغه ها و دلمشغولی های یک زن را نشان میدهد.شعرهای او نه دغدغه ها ونه دلمشغولی ها بلکه فریاد و آرزوهای زنانی در بند را به نمایش میگذارد. او در شعرهایش آرزوی پرواز کردن و از کنج قفس رهیدن را تصویر میکند و هویت واقعی زنانه اش را می سراید :

من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم،
دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم ً.

نادیا تنها فریاد مظلومیت زنان افغان را در شعرهایش منعکس نمیکند. بلکه قدمی جلوتر بر میدارد و شجاعانه آرزوها و توانمندیهایش را نیز می سراید :

نیست شوقی که زبان باز کنم،
از چه بخوانم؟
من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم...........
من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم .
یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم،
سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم،
من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم،
دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم

باید در جامعه ای که "نادیا انجمن" می زیست، زندگی کرد تا فهمید که سرودن چنین شعری چه درک و فهم بالایی از شرایط و چه مایه گذاری قهرمانانه ای می طلبد. شعری که هدفش برافروختن آتش آگاهی و اعتراض در دل زنان افغان است. آری، گرچه نادیا انجمن هنوز در ابتدای راه بود و فرصت نکرد تا شعرهایش را بسراید ولی روزی فریاد حق طلبانه ی نادیا انجمن، فریاد دیگر زنان افغان در مبارزه شان علیه نابرابری و ستم جنسی خواهد شد. نادیا در دل مبارزات آزادیخواهانه زنان به مثابه فریادی همیشه طنین افکن خواهد ماند.                           

 امروز سوم ثورمطابق بیست و سوم اپریل مصادف با روز جهانی کتاب است :

 روز جهانی کتاب و حق مؤلف ا ست . هر سال روز جهانی کتاب را به 23 اپريل تجليل مينمايند، روز جهانی کتاب را نخست اتحادیه بین‌المللی ناشران و دولت هسپانیا به اجلاس بیست‌ و هشتم یونسکو پیشنهاد کردند و سپس، به پیشنهاد فدراسیون روسیه، عنوان "حق مؤلف" (نشرانه) نیز به آن افزوده شد و توسط کشورهای شرکت‌کننده در همایش به تصویب رسید.

امروز روز كتاب و كتابخواني است. امري كه ما متهم به بي‌توجهي به آن هستيم. ميگويند سرانه مطالعه در كشور ما حتي به دقيقه هم نميكشد. خيلي‌ها ميگويند اين آمارها را نبايد جدي گرفت ولي وقتي تيراژ كتاب‌ها در بهترين حالت از هزار جلد نمي ‌گذرد طبيعي است كه آدم اين آمارها را باور كند.

کتاب آیینه يی است که بخش اعظم ره آورد تمدن های ماندگار تاریخ را به نمایش میگذارد. کلمه کتاب وارث هرگونه تلاش بشری است و کتابخوانی مقدمه ورود آگاهانه شخص در سرنوشت خود و جامعه خویش است. فرهنگ کتاب خوانی قوه ابتکار و خلاقیت، روحیه آزادیخواهی و بزرگ منشی را تقویت می کند. اگر ارزش کتاب در جامعهء رو به کاستی رود، بدون شک، میراث فکری و فرهنگی آن نسل به نسل دیگر منتقل نخواهد شد و فرهنگ و تمدن آن جامعه از تحرک وا می ماند.

اما قابل تذکر است که در ميان افغانهای نازنين ما فرهنگ کتابخوانی ومجله خوانی درسطح خيلی نازل قرار دارد، شماری که به خواندن علاقه دارند، توانايی خريد کتاب راندارند، اما آنهايی که بالاتر از خريد کتاب و مجله استطاعت مالی دارند، بهترينهای شان ميخواهند کتاب ومجله را رايگان بدست بياورند، اما بد و بدتر ها به خواندن وخريد کتاب ومجله هيچ علاقه ندارند.

شايد به خاطر همين باشد كه يك روز ملي به نام كتابخواني در تقويم رسمي كشور ما ثبت شده است. شايد مردم به خاطر اين روز هم كه شده توجه بيشتري به امر كتابخواني داشته باشند. البته خيلي‌ها هم چشم اميد شان به شماست. به نسل سومي‌ها كه بالاخره همت كنند و سرانه مطالعه در كشور را بالا ببرند. شايد بالاخره روزي برسد كه كشور ما هم مانند كشوري جاپان، سرانه مطالعه‌ مان جز افتخارات ملي‌مان محسوب شود. خلاصه كه اين روز را جدي بگيريد.

روزي كتاب و كتابخواني روزي كه خيلي بيشتر از اينها بايد به آن اهميت داد و قدرش را دانست. تا ميتوانيد كتاب بخوانيد و كتاب خواندن را به ديگران بخصوص به فرزندان  هم توصيه كنيد و ياد بدهيد. نسلي كه فقط به مدد كتاب‌ها ميتواند سرنوشت خوبي براي خودش رقم بزند .

به اميد روزی که فرهنگ کتاب خوانی جاگزين بی تفاوتی ها شود.

**************************************************************************************************

کتاب سوزان:

کتاب و کتابخانه،همواره به مثابه خاری درچشم زورمندان دانش ستیز،از نخستین هدف های غارت ، آتش ونابودی بوده است . این یک نگاهی میافگنیم بسر نوشت کتابخانه ها در جهان ........

- کتاب سوزان در سال ( 1536) میلادی تمام کتابهای عربی کتابخانه های تونس به دستورچالیز پنجم بهآتش کشیده شد 

- درسال (1964) میلادی کتابخانه های روم درآتش سوزی بزرگ شهر روم سوخت و از بین رفتند .

 - درسال (1971) میلادی کتابخانه مرکزی پوهنتون بلوچستان به آتش کشیده شد و بیشتر  مجموعه آن سوخت.

- درسال (1068) میلادی کتابخانه قاهره درمصر توسط سربازان ترک غارت و به آتش کشیده شد.

 درسال (998) میلادی کتابخانه بزرگ بخارا درآتش ظلم سوخت.   

درسال(1812)میلادی کتابخانه مسکو درحمله ناپلیون بناپارت خاکستر گردید وهمه آنچه بودسوخت. 

-درسال (1258) میلادی کتابخانه بغدادبه دنبال غارت شهرتوسط مهاجمین مغول به آتش کشیده  شد                                  -  درسال (430)قبل از میلاد کتابخانه طبی یونان درعهد بقراط حکیم درآتش سوخت ونابود شد .

 درسال (1256) میلادی هلاکوخان پس از دستیبابی به قلعه الموت دستور داد کتابخانه سیدنار درالموت که حسن صباح آنرابنا نهاده بود بسوزانند ونابودکنند.

 -درسال (1911)میلادی کتابخانه مسجدجامع طبس که از قرن هفتم هجری ایجادشده بود   بدست نایب حسین کاشی طی حمله وی به طبس غارت وبه آتش کشیده شد دراین کتابخانه درحدود (8) هزارجلدکتاب خطی نفیس نگهداری میشد  .  -درسال(612)قبل ازمیلادکتابخانهء آشوربانیپال درنینوابه وسیله مادها سوزانده شد.  

کتاب سعادت ونیکبختی انسان را تضمین میکنند،همنیشینی است که تورا به خشم نیآورد ودوستی است که تراهیچگاه ملول نسازدوپنداموزی است که هیچگاه تورا به لغزش دچار نکنند.   

                                                                                                                                                                                     

اول اکتبر روز جهانی لبخند

امروز دوشنبه اول اکتبر روز جهانی "لبخند" است؛ روزی که هاروی بال، خالق لوگوی صورت خندان (اسمایلی) در سال 1963 میلادی آغازگر آن بود.

وی بر این باور بود که هر کس باید روزی از سال را به لبخند و نشان دادن مهربانی به دیگران اختصاص دهد. حالا، لوگوی او، و لوگوهای مشابه آن، در کنار هر پیامکی که مردم در سراسر جهان برای هم می فرستند دیده می شود.
هاروی بال، هنرمندی اهل ماساچوست بود، اما در گذر زمان از این که می دید کارش تجاری شده و معنای اصلی خود را از دست داده است، ابراز نگرانی می کردآنچه او می خواست این بود که لوگو موجب شود لبخندی بر صورت مردم بنشیند.
لبخند زدن کار دشواری نیست، حتی اگر حال و حوصله اش را ندارید؛ سعی کنید لبخند بزنید.
کارشناسان و روانشناسان می گویند لبخند می تواند استرس را کاهش دهد، مغز را تحریک کند تا فکر کنیم شاد هستیم. ما را پر ارزش تر می سازد و احساس مفید بودن را تقویت می کند.

وهمچنان در چنین روزی بلافاصله چند رویداد بین المللی به وقوع پیوسته است. اول اکتبر روز بین المللی سالخوردگان برگزار می شود. این  واز سال 1991 میلادی برگزار می شود. در 45-مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جشن به عنوان « روز بین المللی سالخوردگان» به تصویب رسید. در این روز، کنفرانس ها و کنگره هایی برگزار می شوند که توسط انجمن های اجتماعی در دفاع از حقوق و نقش سالخوردگان در جامعه مربوط می شود. همچنین اقدامات خیریه گوناگونی در چنین روزی سازماندهی میشود.                                                                                                   

نهم می

روزغلبه برفاشیزم هیتلری جشن پیروزی بشریت بر اسارت و شکستن یوغ استعماروظلم و رسیدن به سرفرازی و آزادی . هفتادوچند سال پیش درجنگ دوم جهانی کشورها وملت هایی که برای آزادی سرزمین های شان ازسلطه دول محور رزمیدند وبیشتر از 60 میلیون انسان را درمیدانهای جنګ ، در نبرد های پارتیزانی و جنبش های مقاومت ودر اردوگاه های کاراجباری و درداش های آدم سوزی هیتلروموسولینی از دست دادند، هرسال همین روز را جشن می گیرند و یاد رفته گان را پاس می دارند. در روسیه که بار اصلی جنگ دوم را به دوش داشت و 20 ملیون سرباز وافسر خویش را درنبرد های رویا روی از دست داد تا پرچم پیروزی را برفرازقصر رایشتاک برلین به اهتزاز درآورد ، امروز( نهم ماه می) با رژه نظامی در میدان سرخ وبه اشتراک هزاران هزار شهروند روسیه این روز را به یاد می آورند و با غروروسربلندی با تکان  دادن هزاران هزارشاخه گل سرخ از آن تجلیل میکند

                                                                                         

 دروغ اول اپریل

امروز روز اول اپریل یا آوریل است و مردم غرب زمین این روز را به نام دروغ اپریل یا اپریل فول می شناسند .. ببینیم گپ از چه قرار است .  روز دروغ اپریل در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ‌هایی به شوخی در اولاپریل گرامی داشته می‌شود.در برخی از کشورها (از جمله بریتانیا، اتریش، نیوزیلند و زیمباوی) دروغ‌گویی در این روز از صبح تا ظهر ادامه پیدا می‌کند و شخصی که پس از ظهر دروغی بگوید احمق اپریل  (April Fool) لقب می‌گیرد. اما در مناطق دیگر تا پایان روز ادامه دارد.گمانه‌ زنی‌های مختلفی در مورد ریشه ی این رسم مطرح است. یکی از معروفترین آن‌ها پیدایش دروغ اپریل را به اقدام شارل نهم پادشاه فرانسه در سال 1564 نسبت می‌دهد که در هنگام اصلاح تقویم گریگوری جشن‌های سال نو را از اول اپریل به اولجنوری منتقل کرد. پس از آن مخالفان این تغییر همچنان در روز اول اپریل به دید و بازدید عید می‌رفتند دوستان و آشنایان‌شان این افراد را که بر برگزاری عید در روز اول اپریل اصرار داشتند، آزار می دادند و آن‌ها را  «احمق‌های اپربل » می‌نامیدند.                                                                                                                                                      

روز عاشقان را برهمه عاشقان جهان تهنیت عرض میدارم

واقعیت داستان این جشن چیست؟
نزدیک به دو هزار سال پیش، جنگی در سرزمین «کلودیوس» به راه افتاده بود. شاه «کلودیوس» هم به خاطر اینکه سربازهایش بتوانند تمام تمرکز خودشان را بر امور جنگی بگذارند، آنها را از ازدواج منع کرده بود. در این میان کشیش جوانی به نام «ولنتاین» برای این سرباز ها مراسم عقد برگذار می کرد.
این کشیش پس از آشکار شدن این کار خلاف قانونش به دار آویخته شد و در واقع به سمبولی برای عاشقان تبدیل شد. بدین منظور این روز سعادت وخوشبختی،عشق و محبت قلبی را برای عاشقان پاک اندیش و حرمت گذاران واقعی محبت به انسان تبریک می گویم. 
از این رو عاشقان انسانیت و محبت واقعی به مقام عشق به انسان همه ساله یادش را به عنوان جشنی به نام «ولنتاین» زنده نگهمیدارند.

 اول اکتبر روز بین المللی سالخورده گان:

در چنین روزی بلافاصله چند رویداد بین المللی به وقوع پیوسته است. اول اکتبر روز بین المللی سالخوردگان برگزار می شود. این روز از سال 1991 میلادی برگزار می شود. در 45-مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جشن به عنوان « روز بین المللی سالخوردگان» به تصویب رسید. در این روز، کنفرانس ها و کنگره هایی برگزار می شوند که توسط انجمن های اجتماعی در دفاع از حقوق و نقش سالخوردگان در جامعه مربوط می شود. همچنین اقدامات خیریه گوناگونی در چنین روزی سازماندهی می شوند.

در چنین روزی، روز « لبخند» برگزار می شود. وجود این جشن را ما مدیون هاروی بل هستیم. در سال 1963 میلادی نماینده یکی از کمپانی های بیمه به این نقاش مراجعه کرد تا او فکر یک سمبل بیادماندنی برای شرکت آنها را بکند. به عبارت دیگر چیزی که کارت ویزیت شرکت بیمه آنها باشد. نقاش بلافاصله طرح خود به نام « اسمایلیک» (لبخند) را به سفارش دهنده پیشنهاد کرد. او فقط 50 دلار در ازای این طرح دریافت کرد. شرکت بیمه مدال هایی با این لبخند درست کرد و از تمام کارمندان خود خواست که آنها را روی لباسشان سنجاق کنند. موفقیت این طرح آنقدر زیاد بود که پس از چند ماه این صورت خندان زرد رنگ روی کارتهای ویزیت و مدال های کمپانی، قوطی سیگار و کلاً همه جا ظاهر شد.

اول اکتبر سال 908 میلادی هنری فورد، مدل جدید اتومبیل خود « فورد لیزی» و یا « مدل «ت» را معرفی کرد. این اتومبیل به خاطر قیمت ارزانش ( 850 دلار)، مقاومت و باصرفه بودن، محبوب ترین اتومبیل ربع اول قرن بیستم شد. اولین اتومبیل در کارخانه فورد در دترویت سه روز قبل از آن مونتاژ شده بود. تا سال 1927 میلادی 15 میلیون اتومبیل این مارک وارد بازار شد.

دیگر اینکه در چنین روزی در سال 1931 میلادی در اتحاد شوروی پخش منظم برنامه های تلویزیونی شروع شد. در کارخانه تراکتورسازی خارکوف به نام سرگو اورجانیکیدزه اولین تراکتورساخته شد  

 30-11-2017داکتر راضیه هوتکی درکنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد افغانستان 

محفل باشکوه ادبى و فرهنگى افغانستان- روسيه داير گرديد

اين محفل كه به اشتراك ده ها تن فرهنگيان افغانى، روسى، هندي و پاكستانى بتاريخ 25 اگست 2017 درقصر مليتها در مسكو برگزار شده بود، با صحبت استقباليه محترم اختر محمد صافى رئیس اتحادیه بین المللی افغانها و آغاز يافت.

متعاقبأ شاه سلطان عاكفى اتشه کلتوری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روسیه به نمايندگى از دكتورعبدالقيوم كوچى سفير كبير و نماينده خاص و فوق العاده جمهورى اسلامى افغانستان درروسيه در رابطه به نقش فرهنگ و ادبيات در ايجاد و تحكيم روابط ميان مردمان كشورهاى مختلف و بخصوص افغانستان و روسيه صحبت نموده و با تفويض تحسين نامه سفارت كبراى افغانستان به محترم حيدر شاه خيال شخصيت علمى و ادبى كشور از سعى و تلاش هاى ادبى، فرهنگى وى درراستاى گسترش ادبيات درى در روسيه ابراز سپاس و قدردانى نمودند.در اين نشست آثار علمى و ادبى محترم حيدرشاه خيال چهره حقوقى، ادبى و فرهنگى افقان مقيم مسكو به معرفى و بحث گرفته شد. محترمين دكتور محمد فاروق فردا ژورنالیست ومدیرمسوول روزنامه نوید روز ، اكادميسن خورشيده دورانووا خانم کاتیه در مورد عرصه هاى شخصيت حقوقى، ادبى و كركتر شخصى خيال صحبت نموده، موصوف را بهترين الگوى انسان زحمتكش، مبتكر و وطندوست معرفى كردند.همچنان هنر مند افغان مقيم مسكو محمد نسيم سحر و همكاران شان با اجراى موسيقى افغانى بر شكوهمندى محفل افزودند.

دوشیزه زرما هوتکی ژورنالیست گردانند گی این محفل را به عهده داشت .

محفل حوالى ساعت هشت شام خاتمه يافت.براى شخصيت فرهنگى افغان حيدر شاه خيال صحت و سلامتى و موفقيت هاى مزيد در تمام امور شخصى و اجتماعى استدعا دارمو از محترمين اخترمحمد صافى، عزيز الله انيس و اداره مهاجرين روسيه كه در تنظيم نشست سهم فعال داشتند ابرازسپاس و قدردانى مى نمايم.                                           25-08-2017

په مسکو کې د کوچنی اختر لمانځنه 
د یکشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې د کوچنی اختر لمانځغونډه جوړه شوه.
 په دې غونډه کې په مسکو کې د شته افغانی کاری، ټولنیز او کلتوری بنسټونو مشران، ځینی کلتوری فعالین او سوداګر، د مسکو په پوهنتونونو کې د افغان محصلینو مشران او د ښځو د ټولنو ځینو فعالینو ګډون درلود.

 غونډه د مولوی عنایت الله له خوا د عظیم الشآن قرآن د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل او د روسیې په فدراسیون کې د افغانستان د لوی سفیر او د افغانستان د ولسمشر د ځانګړی استازی ښاغلی دکتور عبدالقیوم کوچی په وینا سره ادامه لرله.دکتور کوچی خپلو هیواد والو ته د کوچنی اختر مبارکی ویلو په ترڅ کې د سفارت د دوو اساسی دندو په اړه خبری وکړې، ویې ویل چې د روسیې او افغانستان تر منځ د ښو اړیکو ټینګول او پراختیا او په روسیه کې میشتو افغانا نو ته خدمت کول د سفارت عمده کاری استقامتونه دي.
 
جلالتمآب سفیر په روسیه کې د میشتو افغانانو څخه د دوی د ښه چلند او کاری قانونی بوختیاوو له کبله مننه وکړه او دوی یې د افغانستان سرمایه وبلل.
 
جناب سفیر د افغانانو نه وغوښتل څو د افغانستان او روسیې تر منځ د ښو اړیکو د پراختیا لپاره د ټولو شته امکاناتو څخه درسته او ګټوره استفاده وکړي.
همدارنګه دکتور کوچی، افغان محصلین ښه درس ویلو ته و هڅول او  حاضرین یې د ملی یووالی او ورورولی تینګولو ته راوبلل.د غونډې په بله برخه کې ښاغلو جنرال محمد ایوب منصور، وحیدالله محسنی، کرتار سینګه او اسدالله نوری او آغلې راضیه هوتکی خبری وکړې او جناب سفیر او حاضرینو اختر مبارکی وویل.د غونډې ګډونوالو په هیواد کې د سولې، ټیکاو او ورورولۍ د ټینګولو لپاره دعا وکړل.د غونډې په پای کې ګډونوال د غرمې ډوډۍ ته راوبلل شول
 
د غونډې ځیني انځورونه چې د ښاغلی حیدرشاه خیال له خوا آخستل شوي دي، وړاندی کېږي.

ملاقات سفیر افغانستان با هیات رهبری اتحادیه سراسری افغانهای مقیم در فدراسیون روسیه

بتاریخ دهم ماه مارچ جلالتماب دکتور عبدالقیوم کوچی سفیر کبیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو با رئیس و عده ی از اعضای هیت رهبری اتحادیه سراسری افغانهای مقیم در فدراسیون روسیه در مقر آن سفارت ملاقات نمودند.
 در آغاز محترم دوکتورعبدالقیوم کوچی ضمن خوش آمدید دوستان ، تقاضا نمودند تا رئیس اتحادیه ،دوستان را معرفی و به تعقیب آن هریک بالنوبه صحبت های مختصر ،سوالات و نظریات شانرا ارائه نمایند، در آخیر از جانب ایشان ضمن صحبت به سوالات دوستان پاسخ داده خواهد شد.
 آغاز گر این صحبت ها داکتر راضیه هوتکی عضو شورای رهبری اتحادیه سراسری افغانهاو رئیس شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه در مورد چگونگی ایجاد و فعالیت شورای زنان در روسیه صحبت مختصر ارائه داشته و از همکاری های اتحادیه سراسری افغانها در امر سازماندهی محافل وتهیه مواد وچاپ نشرات این شورا به دیده قدر یاد آوری نمودند.

تدویر سمینارحقوقی به منظور حل مشکلات مهاجرین در روسیه

به تاریخ دهم ماه نوامبر سمینار حقوقی برای حل مشکلات مهاجرین در روسیه ، که درچوکات برنامه های منظور شده ریاست جمهوری شامل میباشد، از جانب فوند مدافع برنامه های اجتماعی ( مهاجرین قرن 21 )دایر گردید. در کا راین سمینار بر علاوه مسوولین فوند،رئیس واعضای رهبری فدراسیون مهاجرین در روسیه،مسوولین واعضای رهبری عده ی از سازمانهای اجتماعی و عده از حقوقدانان حضور به هم زسانیده بودند.کار این سمینار از جانب حقوقدان ورزیده شهر مسکو خانم ولیتینه چوپیک رهبری میگردید.مسولین نهادهای اجتماعی با سهم فعال در موارد مختلف مشکلات مهاجرین را مطرح نمودند که از جانب حقوق دان مذکور مشوره های لازم دریافت نمودند.باید گفت که فوند مذکور پشنهاد نمود تا در همکاری با فدراسیون مهاجرین در روسیه برای سمیتار بعدی عده ازمسوولین ارگانهای ذیربط به امورمهاجرین نیز دعوت گردد تامشترکا راه های حل برای مشکلات جستجو گرد .

10-11-2016.

امروز روز مبارزه با فقر است !

هفدهم (اکتبر)، «روز جهانی مبارزه با فقر» است. این روز برای نخستین بار در سال 1987 با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، تجلیل گردید و در سال 1992 با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده ی است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی اش هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد استفاده جو زراندوزی حکومت های فاسد وبی کفایت ویا سیاست های غیز انسانی اقتصاد سر مایداری شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری  فقر برعهده دارند. به همین دلیل، در جوامع مترقی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و محدود تر کردن شکاف بین فقیرا و ثروتمندان بکوشند.

فقر، فرزند ستم وسیستم غیر انسانی سرمایداری است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، ما فیا سالاری بی عدالتی . هم فقر و هم ثروت اندوزی، تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند

17-10-2016

16 اکتبر 2016
امروز روز جهانی غذا است !
روزی به همه میرسد اما با تقسیم نامتوازن  ،
روز جهانی غذا سالروزی مقارن شانزدهم اکتبر است که به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته میشد. این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می‌شود.

اشتراک در کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد افغانستان 28-11-2016

در سالون ژورنالیستها ی مسکو ( کشور فدراسیون روسیه) سالگرد مرگ فرخنده را تجلیل نمودیم .

 بتاریخ 23 مارچ کنفرانسی در مسکو تحت عنوان خشونت علیه زنان در یکی از سالون های تالار ژورنالیستان دایر گردید اشتراک کننده ها  از مسوولین و کارکنان دفتر مرکزی ملل متحد ژورنالیستها،مدافعان حقوق بشر ،وکیلان دفاع از حقوق زن، فهمنیستها نویسنده گان فلم و سینما تو گراف ، ریژسور ، هنرمندان سینمازن ، هم فلمبران ،و چند روز بعد فیستوال فلم های است در مورد زنان خشونتهاعلیه زنان و خشونت های خانگی و ریژسورهایشان هم زنان است میباشد دراین کنفرانس تمام حرف ها و مقاله هادرمورد خشونت  علیه زنان و خشونت خانگی بود اینجانب راضیه هوتکی رئیس شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه نیز از جمله شرکت کننده گان بودم که بعداز خواندن مقاله ی در مورد خشونت علیه زنان وهم حادثه المناک فرخنده و سالگرد مرگش تقریبا نیم ساعت را برای شیندن مقاله و فلم ده دقیقه ی از تمام جریان حوادث قتل وی تهیه گردیده بود تماشا نمودند و به روح پاک اش درود فرستادند . همچنان مجله نادیه انجمن و اخبار اتحاد نشریه اتحادیه سراسری افغانها ی مقیم فدراسیون روسیه به اشتراک کننده گان کنفرانس توزیع گردید با وجود اینکه بزبان  دری و چند صفحه بزبان روسی است اما با علاقمندی خاصی میگرفتند و ازصحفات آنرا دیدن میکردندو میگفتند چه یاد گاری خوبی از این کنفرانس .

 23-03-2016

عکاس ژرنالیست : رزما هوتکی

مقام معلم:

روشنی جان من از جان توست خنده من از لب خندان توست

معلم می سوزد ولی نمی سوزاند، هدایت می کند و گمراه نمی سازد، معلم چراغ هدایت و کشتی نجات است. معلم راهنمای خوبی ها و نیکی ها و هدایتگر و بیدار کننده است .                                                                         

   سرنوشت جوامع بشری مرهون سعی و تلا ش آموزگاران و معلمان است. غالباً افراد مهم، چهره های موفق علمی، هنری، فرهنگی و نیز کسانی که از حیث معنوی و اخلاقی دارای تعالی هستند، نظر دیگران را به خود جلب می کنند و برای آنان سرمشق می شوند. خوش بختانه در نظر شاگردان، معلمان نیز نقش الگویی دارند. معلم با آموزش های مستقیم و غیر مستقیم خود، نقش تعیین کننده ای هم در نگرش و هم در رفتار شاگردان خود دارد تا جایی که این تأثیر، سالیان سال در ذهن ایشان باقی می ماند.  گفتار، نوع حرکت و رفتار یک معلم بیشتر از خود شاگرد بر او تأثیر دارد و مورد پذیرش قرار می گیرد. «آلبرت بندورا» که از واضعان نظریه یادگیری اجتماعی است، مهم ترین یادگیری انسان را تقلید یا سرمشق گیری می نامد.اما بدبختانه در کشور ما افغانستان معلم فقط در سال یکبار در نزد حاکمان کشور هویت میابند و از انان یادآوری میشود وضعیت زندگی هزاران معلم و استاد کشور رقتبار بوده و کمترین تلاشی برای بهبود زندگی انان از سوی مسولین صورت نمی گیرد برگذاری برنامه های نمایشایی در ارج گذاری از مقام معلم هیچ دردی را نمیتواند دوا کند مسوولین باید راه ها و زمینه های موثر را برای بهبود زندگی و معیشت معلمان جستجو و انرا عملی نمایند.اگر ما به زندگی معلمان و استادان کشور دقت و رسیدگی نمودیم ضمانت آینده بهتر را برای کشور خود بدست خواهیم اورد.ورق هاى دفتر من سیاه مى شوند و گیسوان تو سپید.

من قد مى کشم تا تو نفس مى کشى...

زخمی که نمی بینیم : 

می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است. نگاه مردی به یخن پایین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چایی تعارف می کند. نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده. نگاهی که ما نمی بیینیم.  نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم های ما در مجلس نیستند چیست. ترسی است که آرام آرام در طول زمان برجان زن نشستهخشونت بی کلام، بی تماس بدنی، مردی است در را که باز می کند زن ناگهان مضطرب می شود، غمگین می شود. نمی داند چرا. در حضور مرد انگار دست وپا را گم میکند . انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب نیست. کم است. که باید لاغرتر باشد چاق تر باشد زیباتر باشد خوشحال تر باشد سنگین ترباشد خانه دارترباشد عاقل ترباشد ووووباشد . خشونت آن چیزی است که زن نیست وفکرمیکند باید باشد. خشونت آن نقابی است که زن می زند به صورتش تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد. مرد می تواند زن را له کند بدون اینکه حتی لمس اش کند. بدون اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان است کهاز پدران پدرانشان بهشان میراث رسیده خشونت، آزار، تحقیر امتداد همان "مادرش را فلان ها، عمه اش را بسیار"هایی است(باعرض پوزش) که به شوخی و جدی به هم و به دیگران می گوییم. خشونت، آزار، تحقیر همان "زن صفت، مثل زن گریه می کردی"هایی است که بچه هایمان از خیلی کودکی یاد می گیرند.خشونت، آزار، تحقیر، پله های بعدی زینه هستند که پله ی اولش با فلانی و بسیاری معاشرت نکن چون... فلان لباس را نپوش چون...است. چون هایی که اسمشان می شود "عشق". عشق هایی که می شوند ابزار کنترل. که منتهی می شوند به زنانی بی اعتماد به نفس، بی قدرت، غمگین، تحقیر شده، ترسان، وابسته، تهدید به ترک شده و شاید کتک خورده که فکر می کنند همه ی زخم هایشان ازعشق است. که مرد عاشق زخم می زند و زخم بالاخره خوب می شود.خشونت زنی است که زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش تظاهر به لذت می کند و فکر می کند قاعده ی بازی همین است. خشونت توجیه آزار روحی، کلامی، جسمی، جنسی مردی است که مست است. مستی انگارعذر موجهی باشد برای ناموجه ترین رفتارها.می دانید؟ لت و کوب بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست. کبودی و زخم و شکستگی خوب می شوند. قدرت و شادابی و باور به خویش که از زن در طول ماهها و سالها گرفته می شود  هیچ گاهی، هیچ وقت، ترمیم نمی شود فراموش نمیشود ...خشونت دست سنگین پدری است که بر صورت دخترک 9 ساله اش بلند می شود اما هرگز فرود نمی آید.خشونت گردن کشی برادری است که نگاه پسرک معصوم همسایه را کور میکند وخواهر را ناامید می کند از عشق پاک و دیوار به دیوار همسایگی.خشونت آروغ زدن های شوهری  است به جای دستت درد نکند برای دستپخت عالی از صبح تا ظهر حبس شدن در آَشپزخانه .خشونت قانون نابرابر حق قیومیت پدربزرگی است که در فقدان پدر ، صاحب بلامنازع نوه ی پسری اش می شود بی اینکه حضور مادر در جایی دیده شده باشد. خشونت حق ارثی است که پس از مرگ پدر به تو داده می شود نیم آن چیزی که برادرت می گیرد و تازه منت بر سرت می گذارند که نان آور خانه ات دیگری است . خشونت خود ما زنانیم که تمامی اینها را می پذیریم بی هیچ اعتراضی و آن کسی را هم که در میانمان به اعتراض بلند می شود با القاب زن فلان و بهمان به مسخره می گیریم . خشونت خود خودمانیم و از ماست که بر ماست.

چراانسانها هم د يگر را می بوسند ؟

هنوز پاسخي قطعي براي اين سؤا ل كه آ يا بوسيدن پديده‌ اي غريزي است يا اكتسابي، وجود ندارد. بوسيدن پديده‌ اي است انساني كه اما فقط در بين 90 درصدمردم دنيا روا ج دارد. بوسيدن پديده‌ اي انساني بوده  ولي آيا رواج آن مربوط به غرايز انساني ميشود يا ا ينكه بايد به آن به عنوان پديده‌ اي فرهنگي نگريست؟ اين سؤالي است كه هنوز دانشمندان سخي قطعي براي آن نيا فته‌ اند. بيش از صد سال است كه دانشمندان در صدد يافتن علت رواج بوسه در ميان انسانها هستند. زيگموند فرويد، روانشنا س اتريشي، بر اين عقيده بود كه بوسيدن غريزه‌ اي انساني میباشد و اين غريزه از بدو تولد در انسان وجود دارد. به عقيده او بوسه ريشه درنياز  نو زا د به مكيدن شير ا ز پستان مادر دارد. ولي هنگا ميكه ا يوان پاولوف ، فيزيولوژيست و داکتر روس، در سا ل 1900 درآزمايش معروف سگ و صداي زنگ نشان داد كه آب دهن سگ مي‌تواند با صداي زنگي كه براي او تبديل به علامت غذا شده، راه  بيفتد، بسياري از روا نشناسان به اين نتيجه رسيد ند كه رفتار انسان نيز نه برغريزه كه بر آن موزهاي او مبتني است . اين دسته از روانشناسان بر اين باورند كه انسان كنترول كامل بر غرايز خود دارد و بوسه را نشا نه ابراز عشق مي‌دانند كه با آگاهي صورت مي‌گيرد. گروه ديگري از دانشمندان براين نظرند كه انسان فقط قادر است برخي از رفتار هاي غريزي خود را تغيير دهد. آنان بوسيدن را جزو رفتار هاي غريزي‌‌ اي مي‌دانند كه قابل كنترول است . به عقيده آنان اين نظريه  پاسخ اين سؤال را نيز در بر دارد كه اگر بوسيدن پديده‌اي غريزي و مادر زاد است، پس چرا در بين 10درصدمردم دنيا از نظر فرهنگي فرهنگ  مردود است .

650ميليون انسان با بوسيدن بيگا نه هستند در فرهنگ 650 ميليون انسا ن، بوسيدن عملي زشت  و حتي وحشيا نه است. در سفرنامه مردم‌ شناس فرانسوي در سا ل 1897آمده كه در بين چيني‌ها بوسيدن حتي مي‌ توانست نشانه آدمخوا ري تلقي شود. در همان زمان دانشمندي دانماركي نيز مشاهده كرده بود كه در برخي قبا يل فنلاندي يك زوج هيچ‌گاه يكديگر را نمي‌‌بوسيدند. امروزه 10 درصد مردم دنيا بوسيدن را عملي زشت مي‌دانند. براي نمونه در مغولستان پدران براي ابراز محبت به پسرا ن‌شان، به جاي بوسيدن آنان سرشان را بو مي‌كنند. برخي نظريات بيولوژيك پيرامون بوسه در سال 1960 جانورشناس انگليسي ، دزموند موريس، اين نظريه را مطرح كرد كه بوسيد ن از رسمي مي‌ آيد كه در گذشته در ميا ن نيا كا ن بشر وجود داشته و به كودكان از طريق دهان به دهان غذا مي‌ داده‌ اند.  موريس مي‌گويد، اين عمل هنوز هم در بين شامپانزه‌ها رايج است. اينكه  بشر از طريق دها ن به دها ن هم تغذيه ميكرده،  در نوشته‌ هاي يونا ن با ستا ن نيز آمده است.  طبق مشاهدات و گزارش‌ هاي  اتريشي اين رسم امروزه هم در برخي قبايل آفريقايي رواج دارد. جهاني شدن فرهنگ  بوسيدن كشف اينكه چرا انسانها همديگر را مي‌بوسند تحقيق‌هاي علمي ا‌ست. با توجه به اهميتي كه بوسيدن در زندگي بشر دارد،  اين عجيب هم نيست. فقط يك زوج نيستند كه همديگر را مي‌بوسند: پاپ رم زمين كشورهايي را كه به آن سفرمي‌كند،مي‌بوسد.كسانيكه بهكليسامي ‌روند،حلقه‌اي راكهكشيش‌هابردست دارند،مي‌بوسند.سران  سابق كشورهاي اروپاي شرقي لب يكديگررامي‌بوسيدندوفرانسوي‌ها گونه يك ديگررامي‌بوسند .باتوجه به گسترشروزافزون روابط بين فرهنگ‌هاي گوناگون به احتمال زياد  نود درصدي كه بوسيدن در بين آنان رواج دارد، موفق خواهند شد 10درصد باقي‌مانده را نيز با خود همراه كنند. در انگليس تا همين 20سال پيش بوسيدن، حتي بوسيدن گونه، در خيابان امري غيرقابل تصور بود، در صورتي كه امروز همه همديگر را در ملا عام مي‌بوسند. روند جهاني شدن، فرهنگ را هم، كه بوسيدن جزيي از آن است، در بر مي‌گيرد.     

دربعضی کشورها برای دختر ها روزی وجشنی وجوددارد

«یک زن میتواند مادر، همسر، خواهر، مادرکلان باشد اما اول از همه او دختر پدر و  مادرش ا ست.دختران ویژه هستند؛ بدون آنها دنیا مثل یک باغ بدون گل خواهد بود.»ا ینها جملاتی است که در توضیحات سایتی که هندیها برای روز دختران راه انداخته اند دیده میشود.در بسیاری ا ز کشورهای جهان از جمله هند هنوز هم تفاوت گذاشتن بین پسرها و دخترها دیده میشود و به همین خاطرهند یها مد تهاست که در تلاش هستند که با جشن گرفتن روز 12جنوری به نام روز دخترها نقش آنها را در جامعه پررنگ کنند.هند یها به صورت مفصل این روز را هر سال در 12جنوری  جشن میگیرند و مراسم   مختلفی به منا سبت این روز دارند.در ایالتهای مختلف هند روز 13 جنوری  فستیوال «لهری»برای جشن به دنیا آمدن پسرها یا ازدواج آنها خیلی وقت است که برگزار میشود.به همین خاطر هند یها روز 12 جنوری  یک روز قبل  از روزملی این  جشن را برای دختران در نظر گرفته اند.

هینا ما تسوری در ژاپن:

در جاپان روز عروسک یا گدی معادل روز دخترها شناخته میشود.این روز ویژه در جاپان به نام هیناماتسوری هر سال در سوم مارچ جشن گرفته میشود و در آن از جایگاهها پوشیده شده با پارچه های قرمز برای نمایش عروسکها استفاده میشود.در فستیوال عروسکها که روز دختران توصیف میشود در هر جای جاپان جایگاههای نمایش عروسکها دیده میشود، مردم لباسهای سنتی میپوشند و پادشاه این کشور در مراسم   شرکت میکند.گفته میشود سنت این روز به دوره هینان بازمیگردد که مردم تصور میکردند عروسکها قدرت دور کردن بخت بد را دارند.

روز دختران و پسران :

بعضیها هم در کشورهای مختلف کمپینی برای روز جهانی «پسرها و دخترها»راه انداخته اند که در روز 11 آگوست جشن گرفته میشود.در این روز پدرها و مادرها اوقات خود را با فرزندانشان سپری میکنند و وجود آنها را در زندگیشان جشن میگیرند

در مکزیک :

روزی به نام El Dia De Los Ninosوجود دارد که روز فرزندان خوانده میشود.در این روزها تأکید بر این است که موضوع هدیه دادن به دخترها و پسرها نیست و والدین باید وقت بیشتری را برای بودن با فرزندان خود اختصاص دهند.

 گروه ی برایروزدختردرکانادا

در کشور کانادا و در شهر ادمونتون گروهی مشغول به فعالیت هستند تا روز دختر در این کشور هر سال جشن گرفته شود. «کمیته سازماندهی روز دختران»هرسال در24اگوست تعین شده  در کشورهای مختلف از جمله کانادا دخترها با تبعیض، خشونت، فقر و مشکلات مختلف دیگر دست و پنجه نرم میکنند.

باجشن گرفتن روزدخترانتلاشب رایزندگیبه ترآنهاراازجامعه خودش روع کنیم. 2015-10-11  

گرامیداشت از روز پدر:

تاریخچه روز پدر:

روز پدر در آلمان: روز پدر در آلمان نسبت به دیگر کشورهای جهان متفاوت است.روز عروج مسیح به آسمان به عنوان روز پدر در نظر گرفته شده‌است تعطیلی رسمی است ودر برخی مناطق آلمان به آن «روز مرد» نیز می‌گویند

روز پدر در آمریکا: در آمریکا روز پدر در سومین یکشنبهٔ ماه چون جشن گرفته می‌شود. این روز اولین بار در19 جون1910۰ در اسپوکین گرامی داشته شد. روز پدر به شکل امروزی آن از سوی سونورا اسمارت داد زادهٔ آرکانزاس ایجاد شد. پدر او ویلیام جکسون اسمارت، یکی از کهنه سربازان دوران جنگ داخلی آمریکا بود، او به تنها ئی شش فرزندش را در اسپوکین بزرگ کرده بود.دختر او سونورا، بسیار تحت تاثیر تلاش‌های آنا جارویز برای جا انداختن روز مادر قرار گرفته بود، برای همین اوروز 5 جون زادروز پدرش را به عنوان روز پدر معرفی کرد اما آماده گی لازم برای برگزاری مراسم بزرگداشت را نداشت درنتیجه مراسم به سومین یکشنبهٔ جون منتقل شد. خیلی زود ویلیام جنینگ برایان به صورت غیر رسمی از این مراسم حمایت کرد. در1916  رئیس جمهور وقت نیز برای او مراسم بزرگداشت روز پدر را برگزار کردند. در1924 کالوین کولیج رئیس جمهور آن دوران پیشنهاد کرد که روز پدر به عنوان یک روز ملی شناخته شود.

روز پدر در اسپانیا: روز پدر (به اسپانیایی: در روز جشن عسی مقدس، در19 مارچ گرامی داشته می‌شود. در این روز مقدس، بانک‌ها و بسیاری از مغازه‌ها تعطیل اند.

روز پدر در استرالیا:مردم در استرالیا، در اولین یکشنبهٔ سپتامبر روز پدر را گرامی می‌دارند، این روز تعطیلی عمومی نیست.برای بزرگداشت پدرها و نشان دادن اهمیت نقشی که آن‌ها در تربیت فرزندان دارند، جشنی برگزار می‌شود و به پدران برگزیده «جایزهٔ پدر سال» داده می‌شود.

روز پدر در ایتالیا در ایتالیا، مطابق سنت‌های کاتولیک روم، روز پدر در19 مارچ، «روز عیسی مقدس» به ایتالیایی: گرامی داشته می‌شود. این روز یک تعطیلی عمومی نیست.

روز پدر در پاکستان: در پاکستان روزی به نام روز پدر وجود ندارد. تنها آن‌هایی که از آمریکایی‌ها تاثیر گرفته‌اند به پیروی از آن‌ها سومین یکشنبهٔ جون را به عنوان روز پدر گرامی می‌دارند.

روز پدر درجاپان: در جاپان در سومین یکشنبهٔ جون روز پدر گرامی داشته می‌شود. این روز تعطیل عمومی نیست.

روز پدر در کانادا: روز پدر در کانادا در سومین یکشنبهٔ ماه جون گرامی داشته می‌شود، این روز یک تعطیلی عمومی نیست. معمولا افراد در این روز، روز خود را با پدر خانواده سپری می‌کنند، جشن کوچکی می‌گیرند و هدیه می‌دهند.

روز پدر در کوریا: در کوریا، روز پدر و مادر در8 می هر سال گرامی داشته می‌شود. ای روز تعطیل رسمی نیست. 

روز پدر در مالزیا: در مالزیا در سومین یکشنبهٔ جون روز پدر گرامی داشته می‌شود. این روز تعطیل عمومی نیست.

گرامی باد روز جها نی کودک:

کودکان و نوجوانان از محروم ترین طبقه جامعه : د ر جای جای دنیای امروز کودکان قربانیان بی دفاع در برابر فقر،جنگ، آواره گی و بیخا نمانی هستند .دنیایی که برای کودکان جزتباهی و سیاهی،جز رنج وسختی، جز فقر و گرسنگی، جز بهره کشی و آزار و تحقیر چیز دیگری به ارمغان نیاورده است . واز نا برا بری رنج می برند هزارا ن کودک از زیرزمینی های نم دار تا کا رگاه ها تا کوچه و بازارها شهرها به کار وادار می شوند هزاران کودک بی پناه شب های شان راهم بروی کارتن ها در گوشه و کنار سرک ها سپری می کنند کم نیستند از همین کودکان که به جرم  کاریهای غیر قانونی  راهی زندان شده ا ند تا روزهای زنده گی شان را در آنجا سپری کنند و زمانی که سن شان به 18 سال رسید حلق آویز شوند کم نیستند ازهمین کودکانی که جسم و جا نشان در دوران کودکی مورد آزار، شکنجه و سوء استفاده قرار میگرد، تحقیر می شوند و در تمام زنده گی طعم تلخ ا ین آزارها و حقارت را با خود دارند. ا ین کودکان و نوجوانان گناهی نکرده ا ند و نمی توا نند مجرم باشند آنها تنها قربا نیان شرایط وضع موجود ند کسا نی که از سر فقر می توا نند به هر راهی کشیده شوند و مورد سوء استفاده توسط با ند های مختلف قرار گیرند خرید و فروش شوند و به هر کاری وادار شوند تعرض به حقوق کود کان آزارو شکنجه واعدام کودکان جزچشم و گوش بستن بروی واقعیا ت موجود جامعه نیست واقعیتی که سیاه بر سفید در کل حیات جامعه عیان است. حقایق موجود ،آمارها ، گزارشا ت و مشاهدات از عمق این مشکلات حکایت می کند واقعیتی تلخ اما انکار ناپذیر ، کودکان قربانی وضع موجود هستند . سکوت در ا ین رابطه جا یز نیست ، حقوق کودکان با ید رعایت شود زنده گی کودک با ید تامین شود ... کودکان به حمایت ما نیاز دارند وهر گونه تغییر و تحول به نفع کودکان در جامعه به اقدامات ما در مقیاس جامعه بستگی دارد تامین زنده گی و رعایت حقوق کودکان با ید هر گونه قوانین و مقررا تی که مستقیم یا غیرمستقیم زنده گی کودکان را با سختی و رنج مواجه می کند با ید فورا تغییر و اجرای آن متوقف شود.  خواست ما خواست همه ی انسانهای آزاده و بشر دوست است بهره مند شدن همه کودکان از تمامی حقوق انسانی و در خور, فارغ از جنسیت شان , نژاد شان , زبانشا ن و هر آ نچه که دیوارهای جدایی بین انسانها می کشد. خواست ما تامین امنیت , مسکن و رفاه برای همه ی کودکان بی پناه است . خواست ما آموزش و پرورش را یگان , تداوی را یگان برای همه ی کودکان است خواست ما برچیدن ابزار خشونت و بهره کشی از کودکا ن است . خواست ما ممنوعیت حکم حبس شلاق و اعدام برای کودکان است دفاع از حرمت انسانی کودکان ،دفاع از حقوق کودک ، تامین زنده گی شایسته برای کودکان ،رفع رنج و مشقت زنده گی کودکان تلاش همه ماست کودکان این جامعه کودکان ما هستند نباید از کنار درد و رنج آنها بی تفاوت بگذریم . باید برای زندگی کودکانه آنها احترام قا ئل شویم و فرصت کودکانه زیستن را از آنها نگیریم . پس بیاید.

باهم کوشش کنیم که شرایط بهتری برای کودکان فراهم نماییم.

داکتر راضیه هوتکی

رئیس شورای سراسری زنان افغان در فدراسیون روسیه

سوم جون  روز قلم

هنر نوشتن یکی از مهمترین عوامل پیشرفت تمدن به شمار می رود .  نوشتن انسان را قادر می سازد که افکار و اندیشه ها و اعمال خود را یادداشت کند . امّا قبل از اختراع قلم به شکل فعلی آن ، تعداد زیادی ابزارنوشتن وجود داشته است.مثلاً انسان اولّیه سنگ چخماق نوک تیز را برای ترسیم تصاویر روی دیواره ی غارها به کار می برد . و گاهی نیز انگشت خود را در شیره ی گیاهان یا خون حیوانات فرو برده ، آن را به جای قلم به کار می برد . بعدها ، از کلوخ و گچ استفاده کرد . چینی ها حروف خود را با قلمی از پشم نرم شتر نقاشی می کردند .

اوّلین نوشته ی خطی را یونانی ها در حدود چهار هزار سال پیش به وجود آوردند و برای این کار قلمی را که از فلز یا استخوان یا عاج ساخته شده بود به کار بردند ، و با آن روی لوحه هایی که موم اندود شده بود ، می نوشتند. بعدها قلمی از ساقه ی مُجَوف نباتات ساخته شد که نوک آن فاق داشت و آن را در نوعی رنگ فرو می بردند و برای نوشتن روی پاپیروس به کار می بردند .

ساکنان هندوستان کهن بنا بر نوشته ای قدیمی اولین قلم های ساخته شده در هند از پر پرندگان، چوب بامبو و ... ساخته شده بود. حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح (ع) برای نگارش ادبیات کهن پوراناس، رامایانا و ماهابارتا از این نوع قلم ها استفاده شده بود. ممکن است قلم های اوّلیه توسط مصریان درست شده باشد .آنان یک قطعه مس را که شبیه به سر قلم های فولادی امروزی است ، انتهای یک ساقه ی میان خالی می بستند مصریان قدیم برای نگارش نسخه های خطی روی رول های پاپیروس، از برس های جنس نی یا قلم های نی دریایی استفاده می کردند.

هنگامی که در قرون وسطی کاغذ به بازار آمد ، پر ، دم ، یا بال غاز ، کلاغ ، یا قو را به جای قلم مصرف می کردند و به طوری که اشاره شد نوک تیز آن را با یک شکاف یا فاق می ساختند تا مُرکّب از لای آن بر روی کاغذ جاری شود .با آن که قلم پر دوامدزیادی ندارد ، با وجود این به مدّ ت هزاران سال آله نوشتنانسان به شمار می رفت . قلم های فولادی در انگلستان دراوایل سال 1780ساخته شد ، ولی تا 40 سال بعد متداول نشد .

اولین  خود نویس را در آمریکا در سال 1880 ساختند .  قلم خود نویس را معمولاً از طلای 4 عیار می سازند و نوک آن از دو فلز صاف و سخت ساخته می شود که با آنها قلم به راحتی و بدون خراش می نویسد . در داخل خود ، محفظه ای دارد که رنگ را نگه می دارد و معمولاً از پلاستیک یا لاستیک سخت ساخته می شود . قلم های نوک مدور اختراع قرن بیستم هستند . نوک آن ها گوی ظریفی دارد که از کرم فولاد به قطر 125 اینچ ساخته شده است . این گوی در محفظه ی کوچکی قرار گرفته و چون بر روی کاغذ کشیده می شود ، خود به خود می تواند بگردد. این سر قلم جوهر را از مخزن داخل قلم اخذ می کند .

پيشوا يان اسلام در احاديث متعددي به ياران خود تأکيد کردند که به حافظة خود قناعت نکنند و احاديث اسلامي و علوم الهي را به رشته تحرير در آورند و براي آ ينده گان به يادگا ر بگذارند د ر شعري  آمده است که: « خداوند اينگونه براي قلم از آن روز که تراشيده شد مقدر کرده است که شمشيرهاي تيز خدمتگذار آن باشند » ا ين تعبير اشاره لطيفي به تراشيدن قلم به وسيله چاقو و قرار گرفتن تيغهاي تيز در خدمت قلم از آغاز کار است. . قلم و جهان جديد در آغاز قرن بيستم، کسي اين ترديد را بخود راه نمي داد که قلم و کاغذ را مهمترين و مؤثرترين ابزار ذخيره سازي اطلاعات بداند، زيرا در آن زمان جوامع به لحاظ اقتصادي و فکري به جامعه هاي کاغذ مدار تبديل شده بود، امّا پايه هاي اين باور پس از چندي به لرزه درآمد و باظهور رايانه، رشد سريع تکنولوژي اطلاعات، تلويزيون، استفاده هاي گوناگون از فيلم ويدئو، ميکرو فيلم، ميکروفيش و ابزارهاي الکتريکي،  بلا رقيب کاغذ و قلم به طور جدي به مبارزه طلبيده شده است. و اگر چه هنوز کتابخانه الکترونيکي و ادارة بدون کاغذ و قلم و جامعة بدون کتاب نيامده است، اما موقعيت ابزار و مواد نوشتني از بنياد دگرگون شده است. بدين ترتيب فرهنگ حقيقي که از طريق تأثير قلم برکاغذ شکل می گرفت به فرهنگ مجازي يعني ضربات نوري و صفحات مجازي رايانه تبديل مي شود و با تمام اين دگرگونی ها هر روز بر رسالت مهم قلم؛ يعنی زبان آزاده گی ما انسان ها افزوده می شود.                                                                                      2014-06-03

بیست و یکم  فبروري روز بين المللي زبان مادري:

درحالي که درافغانستان چند تن ازخبرنگاران به دليل استفاده از کلماتي که ريشه درزبان مادري شان دارد، توبيخ ومجازات مي گردند، ملل متحد سال 2008 را سال بين المللي زبانها اعلام نموده است ويونسکو يا سازمان فرهنگي ملل متحد 21 ام ماه فبروري؛ را روز بين المللي زبان مادري دانسته وبه تجليل آن مي پردازد. . زبان چه اهميتي دارد که جهان به آن چنين ارزش قايل است؟ هنگامي که بحث استفاده اززبان مادري درافغانستان مطرح شد، بسياري از نويسندگان افغانستان اين سوال را مطرح کردند که دريک کشور جنگزده مانند افغانستان که هزار ويک معضله وجود دارد، بود ونبود چند کلمه دريک زبان چه اهميتي دارد که اينقدر جاروجنجال برسرآن برپا شود؟ درنظر اول موضوع شايد چنين ساده به نظر برسد، اما اهل زبان شناسي براين باورنيستند واهميت يک زبان را بسي فراتر از وسيله انتقال فکر وافهام وتفهيم دانسته ، وجود زبان را درپيوند با فرهنگ جوامع ارزيابي نموده وآن را براي انکشاف اجتماعات بشري امر حتمي مي دانند. هيله يپسن براين نظراست که : " انديشيدني بدون زبان ، وهويتي بدون کلمه وجود ندارد. قطع نظر ازاينکه زبان انگليسي باشد يا روسي ويا زبان اهل بايرن ، زبان يک بخش فرهنگ است وبنابراين نيز؛ حفظ زبان براي حفظ تنوع فرهنگي درجهان نقش مهمي دارد. اينکه ما چگونه فکر مي کنيم ، چگونه ادراکات خود را بيان مي داريم ؛ بسيار زياد وابسته به زبان ما مي باشد. "

 هنگامي که ما زبانهاي مان را ازدست بدهيم وپس ازآن تنها آلماني ، فرانسوي انگليسي وچيني باقي بمانند، جهان قدري فقيرمي باشد." امروز 21 ام ماه فبروري ؛ درمقرسازمان فرهنگي ملل متحد يونسکو درپاريس ، رسماً  جهت حفظ تنوع زباني برگزارکه نماينده گان سرتا سرجهان ستراتژيهاي منطقه اي وملي براي حفظ تنوع زباني را مورد مباحثه قرارداده . ازجمله 7000 زباني که تا امروز درسطح جهاني شناخته شده اند ، نصف آنها به انقراض ونابودي تهديد مي شوند. درجهان کمترکشوري مانند آسترليا با زبانهاي بومي چنان بيرحمانه برخورد نموده است. يک بومي آسترليايي مي گويد: " من اصلاً زبان را نياموخته ام ، صرفاً چند کلمه را مي دانم . عادتاً بوميها اجازه نداشتند تا به زبان خود شان صحبت بکنند." هرچند امروز دربسياري کشورها با زبان اقليتها تا اندازه اي ملايم تر برخورد مي شود،بسياري اززبانهاي موجود درجهان درمعرض نابودي وانقراض قرار دارند. تنها درافريقا 2000 زبان شناخته شده است؛ اما دربسياري کشورهاي افريقايي ؛ انگليسي ، فرانسوي ويا پرتگالي تنها زبانهايي مي باشند ؛ که زبانهاي رسمي اين کشورها خوانده مي شوند. کوفي ياکپو دانشمند زبانشناسي دراين مورد مي گويد: " طبيعي است که زبان ، قدرت ودموکراسي ارتباط نزديکي باهم دارند، يعني هنگامي که ما کشوري داشته باشيم که درآن منحصراً زبان قدرت استعماري پيشين به کاربرده شود، درآن صورت ما با وضعي مواجه مي باشيم که شايد بخش اعظم مردم نتوانند واقعاً درسياست مشارکت ورزند وشايد کاملاً اين امکان را نداشته باشند که درسطح محلي خود را مطرح سازند." .

. تنوع زباني موجب غناي فرهنگي يک کشوراست .

امروز زبان شناسي صرفاً يک حوزهء فني نيست، بلکه مستقيماً با فرهنگ وجامعه سروکار دارد. توجه به اين بعد زبان وزبانشناسي درکشوري مانند افغانستان که تازه درشاهراه انکشاف مي خواهد پا بگذارد، ما را به اهميت مباحثات جاري درافغانستان درمورد زبان آگاه مي گرداند. هنگامي که از انکشاف سخن به ميان مي آوريم، ناگزير انسان به عنوان يک موجود اجتماعي درمرکز اين انکشاف قرارمي گيرد. فرهنگ درحقيقت خود زنده گي يک انسان است . بنابراين زبان تنها وسيله مفاهمه وانتقال افکار نبوده بلکه با همه باريکهاي فرهنگ مرتبط است وبارعاطفي ، معرفتي وشناختهاي مستقيم حاملان يک فرهنگ را حمل مي کند. زبان تنها متشکل ازکلمات منفرد نيست که بتوان ازهرجا وبه صورت دلخواه انتخابش کرد وبکارش برد. زبان برعلاوه اصوات و کلمات خاص خود؛ داراي نحو ودستوريعني قانونمنديهاي معين ترکيب واشتقاق وگردان مي باشد. زبان متناسب با تحولات اجتماعي عمدتاً برمبناي مصالح وقواعد ساختماني خودش دستخوش تغيير وتحولات ظاهراً ناپيدا ودربرخي موارد هم آگاهانه مي گردد. مدرن شدن جامعه اي نظير افغانستان ، ضرورت ابداع دهها هزار واژه معادل علمي ، فني ، سياسي ، اجتماعي، اقتصادي ، نظامي وهنري را به وجود مي آورد. نقش بسيارمهم زبان درترويج علوم وگسترش تعليم وتربيت همگاني برملا مي گردد. ازهمين رو کشورهاي پيشرفته ودولتهاي مسئوول درجهان سوم به آموزش زبان مادري در مکاتب ابتدايي اهميت زياد قايل شده وبخش اعظم نصاب تعليمي را بدان اختصاص مي دهند. امروز هويت ملي کمتر به زبان واحد ارتباط دارد. بخش اعظم دولتهاي معاصر متشکل از گروههاي قومي وفرهنگي مختلف مي باشند. سويس يک نمونه آن مي باشد که باشنده گان آن سرزمين به زبانهاي مختلف مکالمه وکتابت مي کنند. هويت ملي درحقيقت اعتمادي است که بخش اعظم يک ملت ويا دست کم نخبگان آن به اقتدار مرکزي ابراز مي دارند وآن را بهترين حامي حقوق ومنافع خود مي شناسند. اينکه چرا درافغانستان مسائل کاملاً روشن به فاجعه وماجراها کشانده مي شوند، تا اندازه اي سطح درک نازل ما ازقضايا نيز نقش دارند.ورنه دانشمندان زبان به سهولت مي توانند پاسخهاي مقنعي به موضوعاتي مانند اينکه آيا استعمال "دانشجو" و"دانشگاه" درافغانستان مجاز است بدهند. چنانکه پروفيسور مجاوراحمد زيار دانشمند زبان شناس افغان دراين رابطه چنين مي گويد: " اين که ما کلمات ايراني را به اين که معنا زبان ما مستقل است ، زبان ما ديگراست وما بايد آن کلمات را هيچ راه ندهيم مثلاً چاپخانه نگوييم عوض آن مطبعه بگوييم ؛ يا مثلاً لهجه بگوييم ، گويش نگوييم ؛اين کاملاً يک برخورد غيرعلمي است ودرجهان تداول ندارد. گويندگان يک لهجه به اندازه اي تنگ نظرشوند که زبان عمومي جلوگيري مي کنند که داخل لهجه شان شود. مثلاً کلمه قوماندان را محکم بگيريم که انگليسي است وفرماندهي را استفاده نکنيم که ازمانيست وازايران است. يعني فارسي ايراني است وبا فارسي ما هيچ ارتباطي ندارد. يک تعداد متعصبين مي گويند ما اين موضوع را قبول نداريم ."

منبع مجله حقوق بشر                                                                            2014-02-21

د خلکو د دوستۍ پوهنتون 53  کلن شو

د نوموړي پوهنتون استاذانو، فارغ التحصیلانو او زده کوونکوته دې د پوهنتون کلیزه مبارک وي. 

تیری2012 ز کال د یاد پوهنتون کلیزه افغانستان ونمانځله - ددغې ویډیو په اخر کې ویانده د افغانستان یادونه کوي او وايي چې، سږ کال زموږ پوهنتون ته د افغانستان لخوا کیک ډالۍ شو .

 ملاقات با مسوولین شعبه امور مهاجرین نماینده گی کمیشنری عالی ملل متحد در مسکو

ساعت 3 بعد از ظهر تاریخ 12 /12 /12 حاجی اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغانها با نماینده گان شعبه امور مهاجرین کمیساری عالی ملل متحد در دفتر اتحادیه ملاقات نمودند . طی این ملاقات رئیس اتحادیه افغانها در مورد فعالیت اتحادیه سراسری افغانها و چگونگی وضع زنده گی مهاجرین در روسیه فدراتیف به ایشان معلومات ارائه داشته ، از همکاری و کمک های این سازمان به افغانهای مهاجر طی سالهای متمادی اظهار قدردانی نموده اضافه نمودند که در شرایط فعلی افغانها از لحاظ نداشتن اسناد اقامت، بیمه صحی و ادامه تحصیلات عالی بعد از فراغت  مکتب و نسبت نداشتن وکلای مدافع قوی در دفاع از حقوق خویش بمشکل مواجه هستند که در عرصه های فوق الذکر  توجه و همکاری جدی شعبه امور مهاجرین سازمان ملل را خواستار گردید.متعاقباً خانم سرایوه تاتیانا ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات مختصراً د رمورد همکاری های سازمان ملل با مهاجرین افغان و پلان سال آینده شعبه امور مهاجرین معلومات ارائه نموده و به منظور ارائه دقیق خدمات به مهاجرین مستحق درجه یک ، روی همکاری های نزدیک و بیشتر اتحادیه افغانها تاکید نمودند.همچنان الینه کانستانتینوه که از مدت 17 سال بدینسو درعرصه همکاری با مهاجرین افغان مصروف هستند . در قسمت عملی نمودن پیشنهادات رئیس اتحادیه وعده دادند که این پیشنهادات را در اولین فرصت با رئیس نماینده گی کمیساری عالی ملل متحد مقیم مسکو در میان گذاشته و از نتایج آن رهبری اتحادیه را در جریان خواهد گذاشت.

12-12-2012                                                                                                                                                                   

تدویر کنفرانس تحت عنوان حقوق بشر از 10 -15 دسمبر در تالار ژورنالیستان مسکو فدراسیون روسیه

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر:

یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10دسامبر1948 در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است .                                                                                     شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از جون سال 2006 ميلادي جايگزين كميسيون حقوق بشر اين سازمان شد و هم اكنون 47 عضو دارد .  در جهان امروز که سازمانهای بین المللی وخصوصا سازمان ملل متحد وسازمانهای حقوق بشر معروف نقشی اول در جهان بازی می کنند،  قوانین ملی با ضرورت احترام به آنها، ولی قاعده جهانی شده که این قوانین نباید با قوانین بین المللی که اکثریت نمایندگان ملل جهان آنها را تأیید کرده اند تناقض وتقابل داشته باشند.     

  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که در 10 دسامبر1946 توسط شورای اقتصادی تشکیل و در15 مارچ2006 با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جایگزین شد  فعالیت‌های این شورا را می‌توان از زمان تشکیل تا جایگزینی با شورای حقوق بشر، به سه دوره تقسیم کرد. کار اصلی کمیسیون در دورهٔ اول (1947تا1966 میلادی) وضع قانون‌ها و استانداردهای حقوق بشری در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی بود. در دورهٔ دوم که از1967 آغاز شد، با نشر گزارش‌های موضوعی توسط کار گروه‌ها و زیرمجموعه‌ها، نقض حقوق بشر را در کشورهای مختلف زیر نظر می‌گرفت و از1990 تا زمان انحلال، به عنوان مشاور برای کشورهای مختلف جهان بر ارتقای حقوق فرهنگی-اجتماعی تاکید می‌کرد .       

  از اقدامات مهم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال1947 و و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در 1984 بود.برعلاوه بحث های مختلف حقوقی بخاطر روز معیوبین که دوهم دسمبر بود صحبت گردید.    

2013-12-15

 تدویر جلسه دررابطه به پروسه محوخشونت علیه زنان:

دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در فدراتیف روسیه به تاریخ( 24) ماه دسامبر جلسه تحت عنوان مبارزه علیه خشونت در برابر زنان در سالون کنفرانسهای آن اداره برگذار نمود   در کار کنفرانس خانم کارون بورگ نماینده کمیساری عالی ملل متحد،پترو پالویفسکه کنیه الکسوینا نماینده کمیته مهاجرین فدراتیف روسیه ،ایرینه شربکووه نماینده ارشد افسر حقوق بشر ملل متحد ، داکتر راضیه هوتکی مسوول شعبه امور زنان اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه  اشتراک داشتند.

در آغاز خانم گیشه کارن بورک فعالیت های سازمانهای حقوق بشر در ارتباط با محو خشونت علیه زنان صحبت نموده و تاکیدنمودند که این نهاد ها مبارزه جدی و فعال را در محو خشونت علیه زنان بکار بگیرند .او اظهار امیدواری نمود تا در آینده شاهد پیشرفت و تحول در وضعیت پناهنده گان و مهاجرین در روسیه باشیم . همچنان خانم گیشه تاکید کرد سازمان ملل متحد میزبان کسانیکه در این اداره ثبت میباشد خواهد بود . و هیچگاه از همکاری های خویش به مهاجرین دریغ نخواهد ورزید .سپس خانم اولگه اسلا وا مشاور ارشد دفتر حقوق بشر در فدراتیف روسیه در مورد فعالیت های آن اداره مفصلا صحبت نموده و اظهار داشت که مسایل مربوط به زنان خاصتأمبارزه علیه خشونت و تامین حقوق بشری آنها از وظایف مبرمی بوده و به خاطر تحقق دراین امر باید همکاریهای لازمه را انجام بدهیم همچنان خانم ایرینه معاون و محترمه داکتر راضیه هوتکی در رابطه با ارائه فاکت ها معین صحبت نمود ندمحفل ساعت 3 بجه باصرف نهار به پایان رسید..                                                                                                                                                           2013-12-15

 کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد افغانستان

بتاریخ 30 نوامبر  2013

 گرامی داشت از روز معلم : 

روز معلم را برای همه معلمین گرامی صمیمانه  تبریک میگویم پیش از این در افغانستان هر ساله روز سوم جوزا به عنوان "روز معـــــلم" جشن گرفتـــــه می‌ شـــــد، اما امــــسال وزارت معارف (آموزش و پرورش) اعلام کرده که پس از این سیزدهم میزان روز معلم خواهد بود.

سخنگوی این وزارت در گفتگویی با بی‌بی‌سی گفت که نامگذاری سوم جوزا به عنوان روز معلم مناسبت خاصی نداشت و وزارت معارف برای "هماهنگی با دیگر کشورها" سیزدهم میزان (5 اکتبر) را به عنوان روز معلم نامگذاری کرده است.

 پنجم اکتبر، که در سال 1994 میلادی از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل ـ یونسکو ـ به عنوان روز معلم نامگذاری شد، هر ساله در شماری از کشورها تجلیل می‌شودحدود صد کشور در جهان در تقویم خود "روز معلم" دارند، اما بسیاری از آنها در روزهای متفاوت و به مناسبت‌های مختلف از این روز به عنوان روز معلم تجلیل می‌کنند. در برخی از کشورها روز معلم بیش از نیم سده تاریخچه دارد. 

سازمان یونسکو هدف از نامگذاری روز پنجم اکتبر به عنوان روز معلم را "تجلیل از نقش اساسی معلم در بهبود کیفیت در همه سطوح آموزش و پرورش" خوانده است.

کنفرانس تحت عنوان "پرابلم تحصیل، نژاد ، جنس، مشکلات اجتماعی و روانی "در خانه ملل متحد مقیم شهر مسکو

نمایش تصاویر به شکل فلم

 مسوول زن سیتزی و خود سوزی زنان کیست؟

در جامعه شرقی مخصوصا کشور ما درین اواخر مسله زن ستیزی و خود سوزی بحث داغ و همه روزه شده است . همگی در دادن پاسخ به این سوال توافق نظر دارند و همه با یک صدا داد میزنند که مسوول این فاجعه ی انسانی ،همین جنس زمخت یعنی مرد  است.

به ویژه خانم ها این پاسخ را با چاشنی چند نا سزا و دشنام همرا ه میسازند . در گرد همائی ها گویند ه ها همه گفته ها و نوشته ها صدبار گفته را با نشان دادن احساسات و تکان دادن انگشتان و دهان های کف کرده به گردن عنعنات نا پسندیده در تبانی با بنیاد گرائی مذهبی انداخته و شنونده گان هم با شور و هیجان بر جرئت و شهامت نویسنده آفرین گفته با کف زدنها و هورا کشیدن ها آنانرا تشویق میکنند.بعضی خانمها با تاسف اضافه میکنند که این هیولا درمقابل ما راه میرود . نفس میکشد و خون سردانه قربانی میگیرد در حالیکه کسی هم کاری برای گرفتن جلو این  دشمن جنس لطیف از دستش بر نمی آید ولی آیا این پاسخ درستی است ؟ آیا واقعا این مردان اند که باعث خود سوزی و یا لااقل نا راحتی بانوان عزیز میشوند یا پاسخ را باید  جای دیگری جستجو کرد ؟

برای علاج یک مرض ، نباید به اعراض آن توجه کرد بلکه علل پیدایش آنرا باید به بررسی گرفت . درین مورد هم نباید صرف به ظاهر قضیه که این مردان اند که زن ستیزی میکنند نه ،بلکه به اینکه چرا مردان زن ستیز اند توجه شود اینجاست که وقتی علت زن ستیزی روشن شد میتوان در مقابل آن به درستی مبارزه کرد.

در واقعیت امرمردان باهمه هشیاری شان فقط بحیث یک وسیله برای زن ستیزی استفاده می شوند و این خود بانوان ما هستند که مردان را به زن ستیزی وامیدارند و زن ستیزی را دامن میزنند . این یک واقعیت انکار نا پذیر است که وقتی مردی همسری اختیار میکند  درصد عاطفه ی را که قبلا به مادر و خواهر خویش ارزانی میکرد هنوز هم به آنان اعطا کند چون حالا کسی دیگری هم به این عاطفه و محبت احتیاج دارد و مرد ناگزیر است آنرا تقسیم نماید . در نتیجه مادر و خواهر احساس کمبود توجه و عاطفه مینمانید . در نتیجه مادر و خواهر حسادت در بوته های قهر و غضب گل میکنند اینان دنبال تاکتیک های میگردند تا آن همه محبت از دست رفته را که قبلا پسر ، برادرشان از ایشان دریغ نمی کرد باز باید بد گوئی ها وتهمت بستن ها آغاز میشود و زن بیچاره را برای شوهرش یک هیولا ی بی شاخ و دم معرفی میدارند . مرد هم که سالها ازین موجودات یعنی خانواده اش طعم محبت ، عشق و عاطفه را چشیده به مشکل میتواند باور کند که این تازه وارد بیگناه است . همه کاسه و کوزه ها را برسرش میشکند و زن که هنوز لذت زنده گی مشترک را نچشیده ، آش نخورده ودهن سوخته ،زهر تلخ زن ستیزی را تجربه میکند و چون همدم دیگر ی برای بازگو ئی عقده هایش ندارد به سراغ مونس و یار تنهائی یعنی مادرش (که او هم یک زن است) میرود . مادر که تاب و توان دیدن چشم گریان فرزندش را ندارد از تجارب خویش به دخترش می آموزد و زن هم برای بد جلوه دادن خواهر و مادر شوهر، از آن تجارب استفاده میکند .  همانطوریکه خواننده ی چیز فهم درک میکند در بعضی مواقع خاص مرد نا گزیر میشود حرف های زنش را جدی تلقی کند ووقتی جانب زن را گرفت باید به شنیدن اصطلاحات  (زن چو و نامرد )خودرا آماده گرداند .

درجنب زنان داخل خانواده زنانی دیگری مانند زنان برادران شوهر ،همکاران و همسایه گان هم که در محیط خانواده خودشان از لطف شوهر محروم اند و چشم دیدن زنی را که شوهر برایش عشق میورزد ندارند، به بد گوئی مرد بیچاره شروع کرده و بر چسب همان القاب بالا را به او میزنند و به او تفهیم میکنند که زن هر وقت پیدا میشود این یکی نه ، زن دیگری ..ولی خواهر و مادر پیدا نمیشود . مرد متردد و حیران  به قضایا فکر میکند برای او دیگر صفت مردانگی اش که همین حالا زیر سوال رفته اولویت پیدا میکند  و هیچ چیز ی دیگری برایش حایز اهمنت نیست او دیگر باید موجودیتش را به صفت یک مرد باید اعاده کند . و مجبورا زن با خواهر و مادر را مورد لت و کوب قرار میدهد تا به اصطلاح ثابت کند که او(زن چو و نا مرد ) نیست . پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی معلول جنگی است بین زنان ، که مردان ندانسته و نخواسته درآن تنها وسیله و ابزار این جنگ اند  جنگی که بخاطر منافع و فروشانی  حس حسادت خود زنان در بر میگیرد و دامن خانواده را میگیرد . زنانیکه دراین جنگ شکست میخورند بدون آنکه درک کنند که این خود او و همجنسان اوست که اورا به منجلاب بد بختی کشانیده ، به راه های حل دیگری چون خود کشی و یا خود سوزی دست می زند . حالا که علت مرض را پیدا کردیم بیائید علاج آنرا بیابیم . علاج این مرض خانمان سوز هم بدست خود بانوان است . به این معنی که اگر هر زن به حق خود قانع باشد و به خود تلقین کند که عشق ، محبت و عاطفه احساساتی اند که بین انسان ها قابل تقسیم اند . اینها پدیده های انحصاری نیستند که صرف از آن یک فرد باشد، بگذارید ازین میوه های باغ زنده گی همه گی بطور مساویانه مستفید شوند ، به خودی خود کار مردان را آسان ساخته و آنگاه هیچ مردی آنقدر سنگدل نخواهد شد تا عزیزترین موجودات زندگی اش را که همان خواهران ، مادر و یا همسر شان است از زندگی  مایوسو محروم سازند .

پیام شادباش

رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه27.09.2012

ورئیس کنگرس بین المللی افغانها نسبت ایجاد سایت نادیه انجمن

و پنچ سالگی نشریه نادیه انجمن  

از آنجائیکه زنان و از جمله زنان افغان با تشکیل نیمی از پیکر جامعه بشری

مظهر و نماد اساسی ظرافت ، عطوفت ، مسالمت ، انس و محبت بوده و با داشتن احساسات رقیق عاطفی و خصایل فطری متفاوتی با مردان پیوسته در حفظ صلح و تعمیم همزیستی مسالمت آمیز در سراسر جامعه بشری رول بسزائی داشته و دارند در حفظ تحکیم مناسبات خانواده گی و در مجموع تامین و گسترش روابط مثبت اجتماعی، بقا و استمرار حیات  جامعه و بلاخره مسیر تکامل ارزش های انسانی جایگاه ویژه ئی دارند

زنان افغان در درازای زمان با وجود تحمل محرومیت های بیشمار نه تنها در پروسه رشد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه سهم در خور ملاحظه داشته اند بل با آفرینش حماسه ها و رزمنامه های ماندگاری در برهه های مختلف تاریخ بخاطر اصول آزادی در مقابل قوت های گوناگون استعماری قهرمانانه و شجاعانه با قلم و شمشیر جنگیده و ایستاده گی نموده اند

بناءً گشایش موفقانه سایت انترنیتی "نادیه انجمن" ارگان نشراتی شورای زنان افغان مقیم فدراسیون  روسیه که از دیر زمانی بدینسو خدمات ملموس و قابل قدری را انجام داده میمون و مبارک دانسته و به نماینده گی از اتحادیه سراسری افغانها به رئیس شورای زنان داکتر راضیه هوتکی و همه اعضای این شورا تهنیت گفته موفقیت های مزید شانرا در جهت خدمت گذاری و روشن گری هر چه بیشتر اذهان زنان افغان و تشکل هر چهفشرده تر ایشان در فدراسیون روسیه از بیشتر ایشان از بارگاه ایزد بی نیاز نیازمند ام.

اختر محمد صافی 

رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه

ورئیس کنگرس بین المللی افغانها

در حالت مهاجرت هم استعداد های افغان می درخشد

فراخوان شورای زنان

خطاب به زنان افغان مقیم در فدراسیون روسیه

به مناسبت پنجمین سالگرد نشریه ( نا دیه انجمن) 27سپتمبر 2007

خواهران ، مادران عزیز ، زنان رنجدیدۀ هموطن  :

ترک اجباری وطن زندگی در شرایط غربت و بی وطنی بر درد ها و پرابلم های زنان افزوده، خانواده ها و زنان هموطن ما را با دشواری های جدیدی مواجه ساخته است.

شرک فرهنگی، عدم بلدیت با لسان، قوانین و فر هنگ کشور های میزبان، بیکاری،  انزوا، تنهایی و عدم حضور فعال در حقایق مسلم زندگی اکثریت زنان را تشکیل میدهد.

دختران جوان ما بین دو فرهنگ با سراسیمگی روانی مواجه اند. خطر وحشتناک جدایی و از هم پاشیدن کانون خانواده های افغان را بصورت روز افزون تهدید مینماید. وضعیت زنان افغان در داخل کشور به اساس گزارش های سازمان های دفاع از حقوق بشر بصورت تراژیک وخیم و دشوار گردیده است. خشونت علیه زنان ، محرومیت و تعمیل انواع ستم برآنان در حال اوجگیری است.

افغانستان یگانه کشوریست که در آن وقایع خود سوزی زنان مکرراً ثبت میگردد. ازدواج های اجباری، بیسوادی ، بیکاری و فقر قبل از همه دامنگیر زنان است .

زنان اولین قربانیان بی امنیتی و ادامه جنگ اند، شرایط جدید زنده گی انبوه از وظایف جدید رادر برابر زنان آگاه و با درک وطن مطرح ساخته است. همین اکنون شمار کثیر از نهاد ها، انجمن ها و تشکیلات و هسته های کار با زنان مصروف کار درین راستا اند.در حقیقت امر موج جدیدی از جنبش زنان در حال شکل گیری است. به خاطر تحکیم و گسترش هر چه بیشتر این جنبش و واکنش متحدانه آن در مبارزه برای اعاده حقوق زنان افغان رفع خشونت بر زنان افشا و مقاومت در برابر سیاست های زن ستیزانه نیرو های تاریک اندیش و عقب مانده تعمیل فشار برای جلوگیری انفاذ قوانین ظالمانه و تبعیض پرستانه حکام ظالم و افراطیون در افغانستان و مساعدت به زنان مهاجر در حل دشواری ها و چالش های ناشی از شرایط غربت و بی وطنی ،کمک فعال در جهت انتیگریشن آنان ، تدویر تدابیر فرهنگی و تربیتی برای دختران جوان ، تلاش برای ایجاد همسویی و همگرایی ، مبارزه زنان در ایجاد یک نهاد سراسری فدراسیون روسیه از هشت سال بدینطرف فعال است.عقیده براین است این نهاد مستقل و غیر وابسته زنان بر پایه همسوئی و همگرائی انجمن ها ، سازمانها و نهادها بر مبنای یک برنامه عمل و سند تشکیلاتی ایجاد مستقل نهاد هایهای زنان ، شخصیت های مستقل تر موثر تر فعالیت نهاد های کار با زنان راسمت و سو دهد.

       داکتر: راضیه هوتکی

رئیس شورای سرتاسری زنان افغان در فدراسیون روسیه 

یادی از شاعر ناکام که صدایش به دستان جهل برای همیشه خاموش شد

 نادیه انجمن در 15عقرب 1384 خورشیدی که هنوز بیست وپنجمین بهار زندگی اش نرسیده بود دراختلاف خانواده گی و بروز بحران  اعتقادات سنتی یکسره نفرین گردید وسرانجام جانش را گرفتند. اواولین زن شاعر نیست ونبود که در راه آزادی بیان و آزادی زنان  جانش را با نامرادی بسیار گرفتند . رابعه بانوی شعر را چگونه درحمام  رگ نشتر زدند سلطان رضیه شاهنشاه بانوی خراسان را چطوردرکمین سربریدن و دهها زن دیگر که حتی باگوشهای ما راه نیافته است 

دست قاتل ات ای دخت نامراد شکسته باد.

تاریخ ایجاد سایت 27.09.2011