آرشیف صحت و زیبائی

چرا غذاهای تند برای سلامتی مفید است؟

 

اگر مصاله‌ها ومرچ تند به اندازه و بدون افراط مصرف شوند هم طعم بسیار خوش‌آیندی به غذاها می‌دهند و هم برای سلامتی بدن مفیدند.
اگر اهل غذاهای پر مصاله و تند هستید باید بگوییم کارتان درست است؛ و اگر جزو آن دسته افرادی هستید که از این قبیل غذاها فراری‌اند احتمالاً وقت آن رسیده سعی کنید ذائقه‌تان را به آن‌ها عادت دهید. البته منظورمان غذاهای تندی نیست بعد از خوردنش احتمالاً آتش از دهان بیرون می‌زند. منظورمان میزان معقول و خوش آیند تندی است.
نتایج تحقیقاتی ‌های متعدد نشان می‌دهد که غذاهای پرمساله از ابتلا به مشکلات مربوط به معده و بیماری‌های متعدد دیگر پیشگیری می‌کند. برای آشنایی بیشتر با خواص این قبیل غذاها ی تندکه
باعث ایجاد زخم معده و مشکلات دیگر می‌شود به سر آمده است. به خاطر این که مطالعات جدید نشان می‌دهدمرچ تند از مخاط معده حفاظت کرده و می‌تواند از بروز مشکلاتی که بر اثر مصرف بیش از حد دواهای مُسکن ایجاد می‌شود پیشگیری کند.   
مرچ دارای ویتامین های هی و سی بوده .
از این گذشته مرچ سرشار از کلسیم است احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان را کاهش داده و به پیشگیری از دیابت یا شکر  کمک کند.
همین مرچ که احتمالاً شما از آن فراری هستید باعث افزایش متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدنتان می‌شود.
توجه داشته باشید هر ماده‌ی غذایی هر اندازه که مفید هم باشد اگر در مصرف آن زیاده‌روی کنید به نفعتان نخواهد بود. نتایج تحقیقاتی که در مکزیک انجام شد نشان می‌دهد احتمال ابتلا به سرطان معده در بین افرادی که روزانه بین 9 تا 25 عدد مرچ  خورده‌اند 
در مقایسه با افراد دیگر، به میزان بسیار اندکی بالا بوده است. باید بگوییم که( مرچ جالاپنو مکزیکی) یکی از انواع بسیار تند مرچ ‌ها است در واقع مرچ خورها تازه کار با مصرف به اندازه‌ی این مرچ هیچ مشکلی نداشته‌اند.

متأسفانه بسیاری از مردم خود را بی دلیل از مصرف مرچ تند محروم می‌ کنند. بیشتر افرادی که از مشکلات مربوط به معده رنج می‌برد تصور می‌کنند که برای بهبود مشکل خود باید دور مرچ و غذاهای تند را خط بکشند.
کپسایسین موجود درمرچ می‌تواند سلول‌های سرطان‌زای ریه و پانکراس را کاهش دهد بدون این که به سلول‌های سالم مجاور آسیبی وارد کند. به عقیده‌ی محققان دلیل این که میزان برخی از سرطان‌ها در بین مردم مکزیک و هند کمتر از غربی‌هاست به دلیل مصرف بیشتر غذاهای تند است.
همچنین باید بگوییم نتایج دو محقق استرالیایی نشان می‌دهد مصرف غذاهای حاوی مرچ تند از تجمع کلسترول در خون پیشگیری می‌کند و نیاز به انسولین را کاهش می‌دهد. همین تأثیر، نقش مهمی در پیشگیری از دیابت و درمان آن دارد.
تأثیر مرچ روی معده
بر اساس نتایج تحقیقاتی که در مجارستان انجام گرفته است، مرچ ترشح اسید معده و همچنین امکان خونریزی معده (به دلیل مصرف دواهای ضدالتهابی مانند آسپرین) را کاهش می‌دهد. به عقیده‌ی محققان سنگاپوری مصرف روزانه‌ی مرچ خطر ابتلا به زخم معده و اثنی‌عشر را به میزان 53 درصد کاهش می‌دهد.
اما شاید بپرسید این احساس سوزشی که بعد از مصرف مرچ ایجاد می‌شود از چیست؟ این احساس سوزش معده به دلیل وجود کپسایسین مرچ است که طعم تندی به آن می‌دهد و باعث تحریک رگ‌های عصبی می‌شود. درست است که این احساس سوزش، ناخوشایند است اما هیچ یافته‌ی علمی ثابت نکرده است که این سوزش می‌تواند منجر به بیماری‌ها و مشکلات حاد معده شود.
مرچ، متابولیسم بدن را افزایش می‌دهد، به سوزاندن چربی‌ها کمک می‌کند و احساس سیری طولانی مدتی ایجاد می‌کند. پس به بهانه‌ی تند بودن و این که معده‌ام درد می‌گیرد خودتان را از خواص غذاهای تند محروم نکنید.

 

 

 

عفونت مجرای ادرار       

عفونتمجرایادرارباکتریاییمتداول‌

تریننوععفونتاستکهمجرایادرار

راتحت‌تاثیرقرارمی‌دهد. ادرارمایعی

استکهتوسطکلیه‌ها( گرده ها)بهخارج

ازجریانخونتصفیهمی‌شود. ادرارمعمولاً

حاوینمکوموادزائداستوباکتریدرخود

ندارد. وقتیباکتریواردمثانهیاکلیهمی‌شودودرادرارتکثیرمی‌شود،آنوقتعفونتمجرایادرارپیشمی‌آید .

عفونتمجرایادرارسهنوعاست. باکتریکهفقطمجرایخروجیمثانهراعفونیمی‌کندموجبالتهاباینناحیهشدهکه (اورتریت)نامیدهمی‌شود. همچنینممکناستمثانهراعفونیکندکهالتهابمثانهنامیدهمی‌شود. یکنوعجدی‌ترعفونتمجرایادرار،عفونتخودکلیهاستکه(پیلونفریت )نامیدهمی‌شود. دراینحالت،فردمعمولاًدچارکمردرد،تبشدیدواستفراغمی‌شود. عفونت مجرای ادرار معمولأ(ای ،کولی )باباکتریای وقتی وارد مجرای ادرار میشودمیتواند خودرا به مثانه رسانیده و عفونت ایجاد کند.

متداول‌تریننوععفونتمجرایادرار،کهعفونتمثانهاست،فقطایجادکمیناراحتیمی‌کند. عفونت‌هایمثانهبهسرعتوسادگیقابلتداویهستند. حتماًتداویلازمراانجامدهیدتاازبروزعفونت‌هایجدی‌ترکهبهکلیه یا گرده ها می‌رسدجلوگیریبهعملآید .عموما در دستگاه هاضمه پوست روی اطراف نواحی دستگاه تناسلی ومقعد یافت میشود

دخترهاخیلیبیشترازپسرهادچارعفونتمجرایادرارمی‌شوند،ودلیلآنهمتفاوتدرشکلودرازایمجرایادراراست. دخترهامجرایادرارکوتاه‌ترینسبتبهپسرهادارندودهانهآنبهمقعدوواژنکهاحتمالوجودباکتریدرآنزیاداست،نزدیک‌تراست. بعضیافرادبیشتربهعفونتمجرایادرارمبتلامی‌شوندامااینافرادمعمولاًمشکلاتدیگریدارندکهآنهارادرمعرضعفونتقرارمی‌دهدمثلناهنجاریساختارهاوعملکردمجرایادرار. متداول‌ترینمشکلاتعملکردیمجرایادرار(ریفلاکسمثانه)نامدارد،وضعیتیکهبخشیازادراربهعقببرمی‌گرددیادچاررفلاکسازمثانهبهحالبوحتیبهکلیه‌ها (گرده ها )می‌شود .

راه‌هایمختلفیوجودداردکهباکتریبهمجرایادراربرسد. حینرابطه‌جنسی،باکتریموجوددرواژنممکناستبهسمتمجرایادراررفتهودرآخربهمثانهکهدرآنجاادرارمحیطخوبیبرایرشدآنفراهممی‌کند،برسد. (عفونتمجرایادرارمسری(ساری)نیستیعنیشماآنراازفردیدیگرنمی‌گیرید). باکتریهمچنینمی‌توانددراثرتمیزکردنبدنازعقببهجلوبعدازدفعواردمثانهشودکهدهانهمجرایادرارراآلودهمی‌سازد.

بیماری‌هایمقاربتینیزممکناستعلائمیشبهعفونتمجرایادرارداشتهباشندمثلدردتوامباادرار. دلیلآنالتهابوناراحتیمجرایادراریاواژناستکهمعمولاًدرکلامیدیاوسایربیماری‌هایمقاربتیپیشمی‌آید. اینمشکلاتاگرتحتتداویقرارنگیرند،موجبمشکلاتطولانیمدتمثلبیماریالتهابلگنوناباروریمی‌شوند. برخلافعفونتمجرایادرار،بیماری‌هایمقاربتیمسریهستند .

علائمعفونتمجرایادرار

عفونتمجرایادرارعلاوممختلفیدارد. عفونتمثانهباعلائمزیرهمراهاست

- تکرارادرار

- سوزش (سوزاک )یادردهمراهبادفعادرار

- احساسمداوماضطرارادراربااینکههربارمقداربسیارکمیادرارازبدنخارجمی‌شود

- دردزیرشکم

دردبالایاستخوانلگن (درخانم‌ها)

- احساسپربودنمقعد (درآقایان)

- ادرارخونییابدبو

- تبخفیف

- احساسخستگیعمومی

عفونتکلیهباعلائمزیرهمراهاست

- تبشدید

-هلرز

- حالت‌تهوعواستفراغ

- دردشکم

- ادرارخونییاکف‌آلود

- کمردرد

درصورتمشاهدههرگونهازاینعلائم،حتماًبایدفوراًبهدکترمراجعهکنید. اگرعلائمرانادیدهبگیرید،ازبیننخواهندرفت،فقطبدترمی‌شوند. هرچهسریعترتداویراشروعکنید،ناراحتیناشیازآنکمترخواهدبود

مقابلهباباکتری

تنهاداکترمی‌تواندعفونتمجرایادرارراتداویکند. اولینکاریکه داکترانجاممی‌دهدایناستکهباگرفتنیکنمونهادرارتاییدکند   فرددچارعفونتمجرایادرارشدهاست. ازشماخواستهمی‌شودکهمحلدفعادراررابه‌خوبیتمیزکنیدوبعددرظرفاستریلادرارکنید.

اگربعدازآزمایشادرار،عفونتتشخیصدادهشد،داکتربرایتانآنتی‌بیوتیکتجویزخواهدکرد. ازآنجاکهانواعمختلفیازآنتی‌بیوتیک‌هاموجودهستند،داکترنمونهادراررابرایکشتادرارمی‌فرستدآزمایشیاستکهنوعدقیقباکتریعفونتشدهرامشخصمی‌کند. حدوداً 48 ساعتطولمی‌کشدتانتیجهکشتادرارمشخصشودوبعدداکترازبیمارمی‌خواهدکهبنابرنتیجهآزمایشآنتی‌بیوتیکخودراتغییردهد .

بااینکهآنتیبیوتیک‌هابلافاصلهشروعبهمقابلهباباکتری‌هامی‌کنندامانمی‌توانندفوراًهمهعلائمرابرطرفکنند. اگرفردیبخاطرعفونتمجرایادراردردزیادیداشتهباشد،داکترادویهبرایرفعاسپاسمودردمثانهتجویزخواهدکرد. اینباعثمی‌شودکهرنگادرارنارنجیروشنشودامااشکالینداردوباعثمی‌شودکهطیچندساعتوضعیتبیماربهترشود. درصورتوجودعفونتکلیه،داکترادویهدردنیزتجویزخواهدکرد.

درموردبرخیعفونت‌ها،فردباید 3 روزآنتی‌بیوتیکمصرفکندامامعمولاًافرادمبتلابهعفونتمجرایادرار 7 تا 14 روزبایدمصرف ادویه  راادامهدهند. خیلیمهماستکهحتماًآنتی‌بیوتیک‌هاراتاپایاندورهبهطورکاملمصرفکنید. افرادزیادیوقتیحالشانکمیبهترمی‌شودمصرفآنتی‌بیوتیکراقطعمی‌کنندامااینباعثمی‌شودباکتری‌هابهطورکاملکشتهنشوندواحتمالبرگشتدوبارهعفونتمجرایادرارافزایشمی‌یابد. اگرعفونتمجرایادراربرایشماتشخیصدادهشدهاستوعلائممشکلبعداز 2 تا 3 روزازمصرفدواهاهنوزوجودداشت،حتماًبا  داکتراتماسبگیرید.

نوشیدنمقدارزیادآبحینوپسازتداویاهمیتزیادیداردزیراهربارکهادرارمی‌کنید،مثانهخودراکمیبیشترپاکمی‌کند. افرادمبتلابهعفونتمجرایادراربایدازمصرفقهوهوغذاهایمصاله دارخودداریکنند. وبااینکهترکسیگارهمیشهودرهمهحالایده‌ایعالیاستامااینمسئلهبرایافرادمبتلابهعفونتمجرایادراراهمیتبیشتریداردزیراکشیدنسیگاربامشکلاتمثانهدرارتباطاست.

افرادیکهبرایمشکلعفونتمجرایادرارفوراًبه داکترمراجعهمی‌کنند،طییکهفتهعلائم شانبایدازبینبرود. برایعفونت‌هایجدی‌ترگرده هابایددوبارهپیشداکتربروندتامطمئنشوندکهمشکلشانبهکلیبرطرفشدهاست.

پیشگیریازعفونتمجرایادرار:

راه‌هایمختلفیبرایپیشگیریازعفونتمجرایادراروجوددارد. دخترهابعدازادراربایدبدنخودراازجلوبهعقببادستمالتوالتپاککنند. تاباکتریازمقعدبهمجرایادرارمنتقلنشود .

مسئلهدیگریکههمدخترهاوهمپسرهابایدبرایپیشگیریازعفونتمجرایادراررعایتکنندایناستکهمداومبهدستشوییبروند. نبایدادرارشانرابهمدتطولانینگهدارند .

همخانم‌هاوهمآقایونبایداندامتناسلیخودراهمیشهتمیزوخشکنگهدارند. دخترهابایدنوارصحی کوتکسهاوتامپونخودرادرمواقععادت‌ماهیانهمرتبتعویضکنند. ازقراردادنطولانیمدتاندامتناسلیدرمعرضرطوبتبانپوشیدنلباس‌زیرنایلونییامایوهایتر، ونم داربایدجلوگیریشود. پوشیدنلباس‌زیرنخیهمکمکمی‌کند. همچنیندخترهابایدازمصرفاسپری‌هایصحیزنانخودداریکنندزیرااینمحصولاتمجرایادراررااذیتمی‌کند .

 


آشنایی با ماسک‌های زیبایی

هر پوستی با توجه به رطوبت , چربی , جوش و منافذی که دارد برای شادابی بیشتر

نیاز به تقویت دارد. در زیر با ارائه ماسک های طبیعی که از میوه های گوناگون تهیه می شود, می توانید پوست خود را زنده و با طراوت نگه دارید. 
▪ ماسک انگور: این ماسک برای روشن نگه داشتن پوست صورت مفید است.
▪ ماسک اسفناج: اسفناج را در روغن زیتون بریزید درست به همان صورتی که بورانی درست می کنید بعد این ماسک را روی صورت پهن کنید.این ماسک برای پوستهای کدر مفید است و باعث درخشش پوست می شود.
▪ ماسک میخک: مقداری گل میخک را در آب خیس کنید و بعد از
۲۴ ساعت آن را صاف کرده و با مقداری عسل و آب خیار مخلوط کنید به اندازه یک فنجان این مخلوط را میل کنید این کخلوط باعث باز شدن رنگ رخساره و جلای پوستتان می شود.
▪ ماسک گیلاس: ماسک زیبایی که از دسته های گیلاسی که هسته آن را گرفته اید می توانید روی وست خود بگذارید. این ماسک به پوست خود شما نرمی داده و باعث می شود رنگ رخسارتان باز شود.
▪ ماسک هلو: ماسک هلو ماسکی است که روی تمام پوستها می توانید استفاده کنید. هلو را رنده و روی پوست بگذارید , جند دقیقه صبر کنید و بعد از شستشو نتیجه آن را ببینید.
▪ مسدود کردن منافذ صورت: یک قرص اکسیژنه را در مقداری گلاب حل کنید یک قاشق آرد گندمم را به آن اضافه کنید و بگذارید برای
۱۰ دقیقه روی پوستتان بماند.
پوستهایی با منافذ زیاد:
۷ عدد زرد آلوی رسیده را قطعه قطعه کنید و له کنید. چند قطره روغن بادام روی آن بچکانید و بگذارید تا برای ۲۰ دقیقه روی پوستتان بماند و بعد آن را با آب نیمه گرم بشویید.
کرم آرایش و زیبایی: کرم مسدود کردن منافذ صورت را روی پوست می مالیم و برای یک ساعت پوست را ماساژ می دهیم تا خوب روی پوست بخوابد. نیم ساعت صبر کنید و بعد صورت را بشویید.
ماسک برای پوستهای معمولی: یک زرده تخم مرغ , یک قاشق مربا خوری آب پرتغال, یک قاشق مربا خوری روغن بادام را با شیره نارگیل اضافه کرده و به صورت بمالید و پس از
۲۰ دقیقه بشویید.
ماسک لک صورت: ماسک زیبایی گرمک برای باز و شاداب شدن چهره مفید است. این ماسک را روی صورت بکشید و بگذارید برای
۱۵ دقیقه بماند. این ماسک برای از بین بردن لکه ها و سر سیاه ها نیز مفید است.
▪ ماسک عسل و سرکه: مقداری عسل و سرکه را مخلوط کنید و روی لکه های صورت بمالید, کبودی های زیر چشم را با این ماسک بر طرف کنید.
▪ ماسک هویچ و سیب: هویچ و سیب را رنده کرده و یک قاشق مربا خوری عسل به آن اضافه کرده و روی صورتهایی که لک دارد بگذارید و پس از
۲۰ دقیقه با آب ولرم بشویید.
▪ ماسک برگ چغندر: برگ چقندر را بکوبید . به صورت ماسک در آورید روی تمام صورت پهن کنید این ماسک برای از بین بردن کک و مک مفید است.
▪ ماسک چهره های خسته و بی خواب: موز سالم و رسیده را خوب له کنید و به آن نصف قاشق مربا خوری عسل اضافه کنید و خوب آن را به هم بزنید. این مخلوط را به چهره و گردن خود بمالید و بعد از نیم ساعت بشویید.
▪ ماسک پوست تیره و آفتاب سوخته: یک هویچ تازه را به قطعات پهن تقسیم کنید و برای نیم ساعت روی پوست بگذارید در این مدت استراحت کنید و بعد صورت را با آب نیمه گرم بشویید. 
▪ ماسک گلگون شدن صورت: باقلا را به صورت آرد در اورید و آن را خمیر کنید و برای
۵ دقیقه روی صورت بگدارید و بعد صورت را بشویید. 
▪ ماسک تقویتی :
۱۴ گرم موم سفید را با ۸۴ گرم روغن بادام و ۲۸ گرم لانولین و ۲۸ گرم گلاب تهیه کنید. موم سفید و لانولین را روی بخار آب گذاشته تا با هم آمیخته شود بعد روغن بادام و گلاب را به آرامی در آن ریخته و هم بزنید تا مخلوط شود. این کرم را در ظرف در بسته ای بریزید و هر روز از آن برای نرمی و تقویت پوستتان استفاده کنید.
▪ ماسک جوش چرکی: برای جوشهای چرکی با قاشقک مخصوص پودر گل ریواس را با یک قاشق ماست مخلوط کنید . هفته ای سه روز روی پوستتان بمالید.
▪ ماسک جوشهای سر سیاه: ابتدا گل ریواس را با گل بابونه و گل بنفشه می جوشانیم وقتی بخار آن بلند شد صورت را بخور می دهیم و یک قاشق روغن زیتون و زرده تخم مرغ را که قبلا مخلوط کردیم به صورت ماسک روی صورت می گذاریم و بعد از شستن ماسک پنبه الکل زده را به صورت می مالیم تا ضدعفونی شود.
▪ ماسک چین زیر چشم: سفیده تخم مرغ را خوب به هم زده زیر چشم می گذاریم . برای جلوگیری از چین و چروک پوست لانولینرا می توان عر شب به تنهایی روی پوست بمالید برای اینکه لانولین کاملا جذب پوست شود با انگشت ارام به صورت تلنگر بزنید و صبح آن را بشویید.
▪ ماسک چروک چشم: روغن کرچک را یک شب روی پوست مالیده و تا صبح می گذارین بماند

هفـت فـاید شگفـت انگـیز پسـته بـرای سلامتی

پسته که در اصل متعلق به آسیای غربی است

اما هزاران سال است که در حوزه دریای

مدیترانه شناخته شده و در استرالیا، نیومکزیکو

و کالیفرنیا در سال 1854 بعنوان یک درخت

معرفی شد. این روزها پسته یک تنقلات بسیار خوشمزه و مغزی به حساب می‌آید که فواید بسیار زیادی نیز به بدن می‌رساند

در زیر به 7 فایده پسته برای سلامتی اشاره می‌کنیم که ممکن است باعث شود از آن به طور منظم در برنامه‌غذایی روزمره‌تان استفاده کنید

سلامت قلب

مطالعات نشان داده است که پسته بعد از یک دوره مصرف کوتاه، کلسترول بدن خون (LDL) را کاهش داده و کلسترول خوب خون (HDL) را افزایش می‌دهد. پسته که سرشار از آنتی‌اکسیدان هایی مثل ویتامین A و E می‌باشد، با التهاب مقابله کرده، از رگ‌های خونی محافظت کرده و خطر بیماری‌های قلبی را پایین می‌آورد. حتی مصرف کم پسته هم می‌تواند سطح لوتئین، آنتی‌اکسیدانی که برای محافظت دربرابر LDL اکسیدشده کاربرد دارد، را بالا ببرد و احتمال بیماری قلبی را کاهش دهد

کمک به دیابت

خوردن پسته به پیشگیری از دیابت نوع 2 کمک می‌کند. 60 درصد از ارزش غذایی روزانه توصیه‌شده از فسفر معدنی فقط در یک فنجان پسته وجود دارد. فسفر همچنین با کمک به شکسته شدن پروتئین‌ها به آمینواسید، به تحمل گلوکز نیز کمک می‌کند

سلامت خون

پسته منبع بسیار خوبی از ویتامین B6 می‌باشد. این ویتامین برای ساخت هموگلوبین، پروتئین مسئول حمل اکسیژن در جریان خون به سلول‌ها، لازم بوده و همچنین مقدار اکسیژن حمل شده را نیز افزایش می‌دهد

سیستم عصبی

ویتامین B6 که در پسته وجود دارد تاثیرات بسیار خوبی نیز بر سیستم عصبی بدن دارد. مولکول‌های پیام‌آور که آمین نامیده می‌شوند برای رشد به آمینواسید نیاز دارند که درمقابل برای ساخت به ویتامین B6 متکی هستند. علاوه بر این، B6 نقش بسیار مهمی نیز در ساخت مایلین دارد که پوشش محافظ دور فیبرهای عصبی است که پیام‌رسانی مطلوب بین عصب‌ها را مقدور می‌سازد. علاوه بر این، ویتامین B6 به سنتز سروتونین، ملاتونین، اپینفرین و گاما-آمینوبوتریم اسید یا GABA، آمینواسیدی که انتقال تکانه‌های عصبی را در دستگاه عصبی بدن ممکن می‌سازد، مربوط است

سلامت چشم

پسته حاوی دو کاروتینوئید است که در بقیه آجیل‌ها یافت نمی‌شود. این کاروتینوئیدها که لوتئین و زآکسانتین نامیده می‌شوند، بعنوان آنتی‌اکسیدان محافظ عمل می‌کنند و از تخریب بافت‌های بدن درمقابل رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند. رادیکال‌های آزاد موجب زوال ماکولا مرتبط به سن می‌شود که یکی از دلایل اصلی مشکلات بینایی و کوری اکتسابی است

سیستم ایمنی

یک سیستم ایمنی سالم به مصرف ویتامین B6 بستگی دارد که پسته سرشار از آن است. مصرف بیش از اندازه ویتامین B6 اما فعالیت مغز را کند کرده و تاثیرگذاری سیستم ایمنی بدن برای مقابله با عفونت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. ویتامین B6 موجود در پسته همچنین به بدن کمک می‌کند گلوبول‌های قرمز سالم بسازد و به حفظ سلامت غدد لنفاوی مثل غده طیموس، طحال و گره‌های لنفاوی کمک می‌کند تا از تولید کافی گلوبول سفید خون که از بدن درمقابل عفونت‌ها خفاظت می‌کند مطمئن شود

سلامت پوست

پسته منبع بسیار خوبی از ویتامین E است که یک آنتی‌اکسیدان محلول در چربی بسیار عالی است و برای حفظ یکپارچگی غشای سلولی لازم بوده و معمولاً برای داشتن پوستی سالم و زیبا توصیه می‌شود. ویتامین E از پوست دربرابر تخریب ناشی از اشعات


 ورزش بعد از تولد کودک

 بسیاری از مادران می خواهند بدانند که چه زمانی  

پس از زایمان می توانید شروع به ورزش کنند

توصیه کلی دکتوران مادر ها  این است که 6-8 هفته

بعد از زایمان می توانند ورزش را آغاز کنند 

  اگرشما یک سزارین یا زایمان از واژن (با فورسپس و یا استخراج خلاء) داشته اید ممکن است از شما خواسته شود بیشتر صبر کنید و بعد ورزش را شروع کنید . دکتر و یا مادر شما می تواند جزئیات را در مورد زمان شروع ورزش به شما اعلام کند 

 ولی شما باید حرکت کنید و جنب و جوش داشته باشید حتی ظرف چند ساعت پس از زایمان ، یا پس از هر عمل جراحی. ثابت شده مادران باید برای درمان سریع تر و احساس بهتر شدن بعد از تولد کودک تحرک داشته باشند و به فعالییت بپردازند . این بدان معنی است مادر باید بلند شود و حرکت در اتاق شفاخانه یا در خانه را شروع کند  حتی پس از جراحی یا بعد از یک اپیدورال ، شما می توانید شروع به راه رفتن کنید. اگر چه ممکن است دردناک باشد ولی به طور کلی ، حرکت برای شما خوب است

 اما یک پیاده روی کوتاه در روز پس از هفته اول یا دوم بعد زایمان بسیار عالی است ولی یک راه حل برای تناسب اندام نیست . اگر در زمان پیاده روی خونریزی به رنگ قرمز روشن داشتید باید بیشتر مراقب باشید 

 اگر شما ورزش را قبل از بارداری انجام می دادید ، ممکن است حالا بیشتر نیاز به ورزش را در خود حس کنید . شما بهتر است به انجام یوگا و ایروبیک یا کشش ملایم و حرکات خوب بپردازید

 قوانین ورزش پس از زایمان می باشد 

 صبر کنید 1 یا 2 هفته بعد زایمان
 کم کم شروع به  ورزش  کنید
به آرامی راه خود را به یک کار عادی تناسب اندام
 ورزش را متوقف کنید اگر شما درد ، خونریزی ، افزایش یا سایر علائم منفی را دارید

در زمان ورزش سعی کنید آرام باشید و به حرکات ورزش فکر کنید

 

 

آموزش جالب تهیه چای دورنگ

 

چای دو رنگ  در مراسم خواستگاری و مجالس مهم باب شد ه بود . درست کردن چای دو رنگ   کم کم به مرور زمان کمرنگ شده و امروزه در مواردی خاص و یا در بعصی خانواده های قدیم  به چشم میخورد. روش درست کردن چای دو رنگ ساده ست ولی کمی نیاز به صبر و حوصله و دقت داره 

آموزش جالب تهیه چای دو رنگ

طرز تهیه  

گیلاس  های کمر باریک راگرفته  و یک چای خوش رنگ دم کنید  و آماده بشین برای درست کردن چای دو رنگ . اول نصف گیلاس رو آب جوش بریزید و چند حبه قند داخل گیلاس  بندازید و با قاشق چای خوری هم بزنید تا قند حل شود  . غلظت قند باید زیاد باشد  . یعنی وقتی که قند میندازید دیگه حل نشه و شیره ماننده شود . برای این منظور تعداد ۴ تا ۶ حبه قند کافیست . حالا داخل یک کاسه چای خالص بریزید و با استفاده از یک قاشق یا ملاقه کوچک به آرامی و کم کم روی این شیره چای بریزید . میبینین که آب در پایین و چای در بالا قرار میگیرد . به همین سادگی 

 

این روش بیشتر مجلسی و تفننی و رسمی هست و مزه و طعم چای در اون چندان مطرح نیست مخصوصنأهم که چایی شیرینه نه تلخ . به همین دلیل از آوردن این چای برای کسانیکه عادت به نوشیدن داغ داغ چای دارن و تصور میکنند اگه چای بیشتر از دو دقیقه درگیلاس باقی بماند از دهن می افتد , خودداری کنید

 

پنج راه حل هائی برای فرار از دندان های زرد

هر روز با خوردن مواد غذایی و حتی نوشیدنی هایی مانند : چای و یا قهوه باعث می شوید که دندان هایتان حالت زردی را به خود گرقته و از حالت شقاقی که شما تمایل دارید خارج شود حال باید چه کاری انجام داد؟

 کربنات سود ماده ای است که باعث سفیدی دندان های شما می شود،می توانید از این ماده شیمیایی به روی دندانهایتان استعمال کنید.این ماده را بر روی برس خود بزنید و به دندان هایتان بمالید البته باید دقت داشته باشید که مبادا این ماده ی را قورت دهید و در حین اینکه دندان های تان را با این ماده می شوید دهانتان را از آب پر کنید تا مبادا غلظت زیاد این ماده باعث از بین رفتن مینای دندانتان نشود

 بعضی از مواد غذایی مانند سیب و هویج باعث سفیدی دندان هایتان می شود زیرا این دو میوه دارای موادی هستند که باعث می شودرسوبی که بر روی دندان های شما قرار دارد از بین برود، و جرم روی دندان هایتان را نیز پاک می کند

مواد غذایی و نوشیدنی هایی مانند
چای،قهوه برخی میوه هایی که دارای رنگ قرمز هستند مانند:گیلاس،تمشک و ... حالت لکه دار کردن و رسوب دندان هایتان را افزایش می دهد پس برای اینکه این لکه های و جرم های قهوه ای و زرد رنگ بر روی دندان های تان نماند،مدتی بعد از اینکه این مواد غذایی را میل نمودید بهتر است از برس استفاده کنید

 اگر شما فردی سیگاری هستید این لکه های هر چه سریعتر و هر چه بیشتر بر روی دندان های تان ظاهر می شود زیرا سیگار به دلیل نیکوتین بالایی که دارد،رسوبات بسیاری را بر روی دندان های تان به جای می گذارد. و راه حلی که برای این موضوع پیشنهاد می کنیم بدین ترتیب است که شما می توانید هر جند وقت یک بار به دندانپزشک مراجعه کنید و او دندان های شما را جرم گیری کند تا این لکه های کاملا محو شوند

 برای اینکه همیشه دندان هایتان براق بماند توصیه می کنیم که سه بار در روز برس بزنید و مدت زمانی که برای هر بار برس زدن توصیه می شود سه دقیقه است نه بیشتر که به مینای دندان آسیب برساند و نه کمتر از این مدت زمان که باعث شود دندانهای شما را به خوبی تمیز نکند

واقعیت این است که دندان هیچ کس به طور کامل سفید نیست، و دندان کاملا سفید به هیچ وجه طبیعی به نظر نمی رسد. دندان های افراد به طور طبیعی و بدون آنکه دچار تغییر رنگ های محیطی شده باشند، ممکن است با سایه ها و ته رنگ های گوناگونی از زرد ، قهوه ای، خاکستری و قرمز تغییر کند. به عبارتی رنگ دندان ها ممکن است ترکیبی از سفید و ته رنگ های ذکر شده باشد

دندان هایی سفید تر داشته باشید

 حتما روزانه به مدت ۴-۵ دقیقه برس بزنید. پس از هر بار برس زدن بین دندان ها را نیز نخ بکشید. از مراجعه مرتب به داکتر دندان برای تشخیص زودهنگام و درمان پوسیدگی های کوچک و جرمگیری به موقع دندان ها نیز غافل نشوید

 سیگار نکشید. هرگونه مصرف فرآورده های تنباکو، رنگ دندان های شما را تیره می کند، درست همانطور که سرنوشت سلامت بدن شما را تیره و تار می کند

 برای سفید شدن دندان هایتان می توانید گاهی اوقات(و نه به طور مرتب) از خمیر دندان های سفید کننده استفاده کنید. به یاد داشته باشید این خمیر دندان ها دارای مواد ساینده هستند و استفاده مرتب از آن ها باعث حساس شدن دندان ها به غذاهای سرد و گرم و سایر تحریکات می شود. بنابراین از استفاده مداوم از خمیر دندان های سفید کننده جدا بپرهیزید

 تا حد ممکن از مصرف غذاهای رنگی بپرهیزید. بعضی غذاهای رنگی عبارتند از: قهوه، چای، نوشابه، سرکه، توت فرنگی، شاتوت، تمشک، سس گوجه فرنگی. پس از هر بار مصرف مواد رنگی دهانتان را آب بکشید

 از خوردن مواد بسیار داغ یا بسیار سرد بپرهیزید. زیرا این مواد با تغییرات ناگهانی دمایی روی دندان ها باعث ایجاد ترک های ریز بر روی دندان ها می شوند که همین ترک ها محل مناسبی برای گیر افتادن رنگ دانه هاست و کم کم باعث تیره شدن دندان های شما می شود

 خوردن مواد اسیدی را کنار بگذارید. موادی مانند نوشابه های گاز دار یا خوراکی های بسیار ترش، روی دندان های شما خلل وارد میکند

 

فواید پوست پیاز

 

‌کنند از این پس وقتی وارد آشپزخانه شدید پوست‌پوست های خشک پیاز را دور نریزید چون این پوست‌ها غنی از ترکیبات مفید و سودمند برای سلامت انسان هستند
فواید پوست پیاز برای مقابله با دیابت و سرطان

به گفته متخصصان؛ پوست قهوه‌ای و خشک و لایه‌های بیرونی پیاز سرشار از فیبر خوراکی و فلاوونوئیدها بوده و لایه‌های خارجی پیاز که آنها را دور می‌ریزید حاوی ترکیبات سولفوری هستند
وانیزا بنیتز از متخصصان دپارتمان شیمی کشاورزی در دانشگاه خودمختار مادرید در اسپانیا با انجام مجموعه‌ای از آزمایشات جدید و با همکاری گروهی از کارشناسان انگلیسی دانشگاه کرانفیلد تمام اجزای پیاز را به دقت بررسی کردندبه گزارش پایگاه اینترنتی آرتریوسیت، این آزمایشات نشان داد پوست قهوه‌ای و خارجی پیاز سرشار از فیبرخوراکی و ترکیبات فنولیک شامل کوئرستین و سایر فلاوونوئیدها است که خواص درمانی و صحی دارند. همچنین در زیر این پوست قهوه‌ای رنگ، دو لایه خارجی روی پیاز نیز حاوی فیبر و فلاوونوئیدها است

به گفته دوکتوران، مصرف فیبر خوراکی خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی، مشکلات گوارشی و روده‌ای و معده‌ای، سرطان روده بزرگ، دیابت نوع دوم و حتی چاقی را کاهش می‌دهد. در عین حال ترکیبات فنولیک در پیشگیری از بیماری عروق کرونری موثر بوده و خواص ضد سرطانی دارند. این قسمتهای پیاز همچنین خواص آنتی‌اکسیدانی بالایی دارند

 «غذاهای گیاهی برای تغذیه انسان» منتشر شده است


خوراکی که برای از بردن بوی سیر از دهن معجزه میکند


 
زماني كه با خوردن غذاهايي حاوي سير، پياز يا ادويه كاري دهان بدبو مي شود، بايد از خوشبوكننده هاي دهان استفاده كرد و البته اين كار را به كرات انجام داد، يعني تقريبا هر نيم تا يك ساعت يك بار تا زماني كه ماده غذايي مقصر از جريان خون پاك شود كه معمولا اين روند حدود 24 ساعت به طول مي انجامد

در اين ميان مسواك زدن هم كمك مي كند اما نمي توان مسواك را هميشه در دهان نگه داشت، يكي از بهترين راه هاي مبارزه با بوي بد دهان، خوردن بعضي خوراكي ها پس ازغذاهاي بودار است. اين فهرستي از موادغذايي است كه مي تواند به شما كمك كند تا بر اين مشكل خودتان غلبه كنيد

1) ليمو: خوردن يك قاچ ليمو معجزه مي كند. مي توانيد از ليمو به عنوان چاشني غذا استفاده كنيد يا حتي به ليوان آب خود مقداري آب ليموي تازه بيفزاييد، آب نبات هاي ليمويي نيز همان خاصيت را دارند با اين مزيت كه هميشه مي توانيد با خود همراه داشته باشيد

2) جعفري يا ساير چاشني هاي سبز: وقتي در رستوران پاستاي سير يا همبرگر پر پياز سفارش مي دهيد، كنار غذاي اصلي چند برگ جعفري مي گذارند كه در عين تزيين ظرف غذا، بوي بد دهان ناشي از سير و پياز نيز رفع شود. جويدن برگ هاي تازه جعفري موجب آزادسازي روغن هاي آن مي شود كه حس تازگي به دهان مي دهد. ريحان و رزماري (اكليل كوهي) اثري مشابه دارند

3) سيب: علاوه بر سيب مي توان به گلابي و هويج هم اشاره كرد. اين خوراكي ها داراي فيبر زيادي هستند كه جويدن آنها باعث ترشح بيشتر بزاق دهان شده مانند يك اسكراب دهان را تميز مي كند

4) ادويه هاي قابل جويدن: تخم انيسون (باديان رومي)، هل، گشنيز يا رازيانه را به راحتي مي توانيد از عطاري محل خود تهيه كنيد. به ميزان مساوي از هر يك داخل يك كاسه دردار بريزيد و روي ميز غذاخوري كنار نمك و فلفل بگذاريد. جويدن فقط چند دانه باعث تازه و خوشبو شدن دهان خصوصا پس از صرف غذاي حاوي ادويه كاري يا نوشيدن قهوه مي شود

5) برگ نعناع يا چوب دارچين: هر يك از اين دو طعم بوي شبه گوگردي پياز و سير را رفع مي كند. علاوه بر آن، وجود يك سري روغن هاي اساسي در دارچين با نوعي ميكروب دهاني مبارزه مي كند. آدامس هاي نعناعي يا دارچيني تأثيري مشابه دارند. اگر از طرفداران پروپاقرص آدامس هستيد، از انواع حاوي زايليتول استفاده كنيد كه مانع پوسيدگي دهان نيز مي شوند. رعايت طولاني مدت بهداشت دهان شما را شش سال جوان تر از سن واقعي تان نشان مي دهد

6) انواع توت و ماست: گاهي به خاطر ميل زياد به خوردن غذاهاي سيردار يا در نظر گرفتن سلامتي و بهداشت تغذيه نمي توان از آنها چشم پوشيد اما مي توان با رعايت نوعي رژيم غذايي پيشگيرانه، ضمن برخورداري از فوايد سلامتي سير و امثال آن، دهاني خوشبو نيز داشت. خوردن نيم فنجان ماست ساده دو بار در روز، سطح سولفيد هيدروژن (همان بوي تخم مرغ گنديده) دهان را كاهش مي دهد

انواع توت و البته خربزه، هندوانه، پرتقال و ساير ميوه هاي سرشار از ويتامين C مانع از فعاليت ميكروب مولد بوي بد دهان مي شوند. صبح ها پس از بيدار شدن از خواب و شب ها قبل از خوابيدن، پياله اي پر از ميوه با سس ماست نوش جان كنيد تا ديگر نگران بوي بد دهان خود نباشيد 

 

برنــــزه شــــــــدن پوســـــــــــــــت و زیبــــــــــائی

 

اوایل فقط وقتی تابستان شروع می‌شد، عده‌ای به فکر تغییر رنگ ‌می‌افتادند. برنزه شدن در تابستان، همان‌قدر باکلاس به نظر می‌رسید که آفتاب‌سوختگی در زمستان؛ با این تفاوت که اولی از گذران تعطیلات در کنار ساحل دریا حکایت می‌کرد و دومی از ورزش و تفریح در پیست‌های اسکی. اما کم‌کم این تغییر رنگ‌های فصلی، جای خودشان را دادند به تغییر رنگ‌های همیشگی؛

سولاریوم، برنزه شدن توی قوطی
سولاریوم در لغت یعنی بالکن خورشید. سولاریوم در واقع، خانه‌ای شیشه‌ای است که انگار خورشید از همه جای آن می‌تابد. واقعیت این است که با رواج پدیده برنزه شدن، علاقه‌مندان به خورشید هم بیشتر شدند. دیگر در ساحل‌های سرتاسر دنیا به جای کسانی که در آب دریا شنا کنند یا با موج‌ها بازی کنند، می‌شد کسانی را دید که حمام آفتاب می‌گیرند. کسانی هم که دسترسی به ساحل نداشتند، سعی می‌کردند از فضاهای باز و هر جایی که در معرض نور آفتاب باشد برای این منظور استفاده کنند. آن‌ها حتی وسایلی را هم برای بیشتر استفاده کردن از نور آفتاب به کار می‌بردند؛ صفحات صیقلی فلزی یا آینه‌ای که شامل یک مخروط دور صورت و گردن قرار می‌گرفت و نور آفتاب را روی صورت متمرکز می‌کرد. در بعضی کشورها هم که اصولاً آفتاب کمتر می‌تابید، حرص خاصی نسبت به نور خورشید و برنزه شدن به وجود آمده بود. مثلاً همین حالا در انگلستان که به خاطر شرایط جوی اکثراً ابری است، هر وقت آفتاب می‌شود، کارمندها سریع مرخصی ساعتی می‌گیرند تا از حمام آفتاب استفاده کنند
همین مسائل، عده‌ای را به فکر انداخت تا وسیله‌ای ابداع کنند که کار خورشید را بکند. اولین‌بار آقای فردریش وولف آمریکایی وسیله‌ای را ساخت که اشعه فرابنفش تولید می‌کرد و باعث برنزه شدن می‌شد؛ همان چیزی که بعدها مدل‌های پیشرفته‌ترش به نام سولاریوم معروف شد. سولاریوم در واقع یک محفظه کوچک است که در آن لامپ‌های فلورسنت خاص به وسیله فسفر، اشعه فرابنفش را تولید می‌کنند. این محفظه در مدل‌های ایستاده و خوابیده قرار می‌گیرد و اکثراً به خاطر راحتی استفاده‌کنندگان، مدل خوابیده آن، رواج بیشتری یافته ‌است. مدت هر جلسه برنزه کردن در این سولاریوم‌ها حداکثر 20 دقیقه است اما جلسات اول را باید در زمان‌های کوتاه‌تری انجام داد تا به تدریج پوست آمادگی برنزه شدن را پیدا کند؛ در غیر این‌ صورت، آفتاب‌سوختگی به وجود می‌آید. پیشنهاد می‌شود جلسات اول استفاده از سولاریوم، جلسات کوتاه 3 تا 5 دقیقه‌ای باشند و ظرف 4 هفته به ‌تدریج به جلسات 20 دقیقه‌ای برسند تا برنزه شدن با کیفیت بهتری اتفاق بیفتد. مکانیسم برنزه شدن در سولاریوم و جلوی نور آفتاب به یک صورت است و در هر دو مورد، افزایش ترشح ملانین اتفاق می‌افتد اما در سولاریوم، به خاطر زمان کوتاه و شدت بالای مواجهه، اشعه فرابنفش به لایه‌های عمقی پوست نمی‌رسد. به همین دلیل هم هست که رنگ برنزه در سولاریوم، کاهی‌تر از رنگ برنزه در آفتاب به نظر می‌رسد. به دلیل این‌که در سولاریوم فقط ملانوسیت‌های سطحی‌تر تحریک می‌شوند، نباید گول تغییر رنگ را خورد و قرار گرفتن زیر نور آفتاب برای افراد تیره هم باعث آفتاب‌سوختگی می‌شود. بین هر دو جلسه سولاریوم باید حداقل 48 ساعت فاصله باشد تا فرد در معرض اشعه زیاد قرار نگیرد و همچنین توصیه می‌شود که فرد در یک روز، همزمان در سولاریوم و جلوی آفتاب قرار نگیرد؛ چون آفتا‌ب‌سوختگی، ملانین‌های به‌وجودآمده را هم از بین می‌برد و عملاً کارآیی برنزه شدن را به خطر می‌اندازد. این مسأله، خلاف عقیده آن‌هایی است که فکر می‌کنند حتماً برای برنزه شدن باید آفتا‌ب‌سوختگی به وجود بیاید. بعد از سال 1978 که اولین بار سولاریوم‌ها در آمریکا شروع به کار کردند، مدتی آن‌قدر طرفدار پیدا کردند که حتی در رستوران‌ها و فست‌فودها هم می‌شد یک دستگاه سولاریوم پیدا کرد. اشعه‌های دستگاه‌های سولاریوم علاوه بر برنزه کردن، مقداری گرما هم ایجاد می‌کنند و نفوذ عمقی این اشعه‌ها در بافت، باعث کاهش جزئی دردهای خفیف عضلانی و اسکلتی می‌شوند. همچنین ثابت شده است که واکنش ترشح ملانین با ساخته شدن ویتامین D همراه است. ترشح ماده خاصی به نام اندورفین نیز که در این پدیده اتفاق می‌افتد، اثری شادی‌بخش دارد و احساس خوشایندی را در فرد به وجود می‌آورد. این نکات ظاهراً می‌توانند دلایل خوبی برای روی آوردن به سولاریوم باشند، اما توجه به این‌ تحقیق پزشکان که همان عوامل فوق می‌توانند اعتیادآور باشند، باعث می‌شود تا با احتیاط بیشتری به سراغ این وسایل برویم. استفاده از سولاریوم در آمریکا فصلی است، یعنی از اوایل ماه ژانویه (دی‌ماه) تا اواسط ماه می (اردیبهشت‌ماه) برنزه کردن مصنوعی انجام می‌شود. این‌ کار بیشتر به منظور شروع پروسه برنزه کردن است؛ یعنی چند جلسه ابتدایی برای فعال کردن و تحریک ملانوسیت‌ها است و بعد از آن با گرم شدن هوا، فرد، برنزه شدنش را زیر آفتاب انجام می‌دهد؛ اما در اروپا که خیلی از اوقات سال آفتاب وجود ندارد، سولاریوم‌ها بیشتر طرفدار دارند و در تمام طول سال استفاده می‌شوند

برنزه شدن با کپسول‌
با ماشینی شدن زندگی و سرعت گرفتن آن، در عصر پیام‌های کوتاه و فست‌فود و قطارهای سریع‌السیر، بعضی‌ها دیگر حتی حوصله دراز کشیدن 5 دقیقه‌ای در سولاریوم را هم ندارند و دنبال روشی می‌گردند که سریع‌تر و راحت‌تر آن‌ها را به ظاهر دلخواه‌شان برساند. به همین خاطر، دوباره عده‌ای به فکر افتادند که از این آب گل‌آلود هم ماهی بگیرند. مدتی است که روزنامه‌ها و مجلات پر شده است از تبلیغ قرص‌ها، کپسول‌ها و کرم‌هایی که ادعا می‌کنند ظرف مدت کوتاهی فرد را برنزه می‌کنند. این‌ها تبلیغ موادی است که با مصرف آن‌ها ظاهری شبیه برنزه شدن در آفتاب به وجود می‌آید اما برنزه واقعی نیست و در واقع، همان چیزی است که با نام برنزه تقلبی یا کنسرو برنزه معروف شده است.

.محصولات حاوی
دی‌هیدروکسی اَستونمعتبرترین قرصی که برای برنزه کردن استفاده می‌شود، محصولی است حاوی همین ماده: دی‌هیدروکسی استون (DHA) که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا هم تأیید شده است. DHA بیشتر به صورت کرم و لوسیون‌ مالیدنی مصرف می‌شود. این ماده هیچ‌ کاری به ملانوسیت‌ها ندارد و برای برنزه شدن با آن اصلاً احتیاجی به UV نیست. DHA با سلول‌های مرده در بیرونی‌ترین قسمت پوست ترکیب می‌شود و یک رنگ قهوه‌ای خاص ایجاد می‌کند. این واکنش شبیه همان اتفاقی است که در کارخانه‌های کنسروسازی می‌افتد. DHA سمی نیست، اما باید بااحتیاط مصرف شود. تغییر رنگ آن موقتی است و ظرف 3 تا 10 روز (با ریختن پوست مرده) از بین می‌رود. پس باید حواستان باشد که بعد از استفاده از این ماده کیسه نکشید؛ چون عملاً پوست قهوه‌ای را از بین برده‌اید. دست‌ها هم باید سریعاً شسته شوند، وگرنه رنگ می‌گیرند. کرم باید روی پوست تمیز و خشک استفاده شود و تا 6 ساعت نیز نباید حمام کرد. اسپری‌های خاصی هم حاوی این ماده وجود دارند که توسط متخصصان به کار می‌رود

. محصولات حاوی تیروزین
ژل‌ها و کرم‌های تأییدنشده‌ای در بازار وجود دارند که گفته می‌شود حاوی محصولات تیروزین‌دار هستند. یک آمینواسید که ادعا می‌شود قادر است به افزایش ملانین منجر شود و پوست را برنزه کند. این محصولات، احتیاج به اشعه فرابنفش دارند و باید بعد از مصرف، زیر نور آفتاب رفت؛ اگرچه هنوز هیچ سازمان بهداشتی و دارویی، آن‌ها را تأیید نکرده است

. هورمون ملانتون
این ماده یک هورمون تحریک‌کننده ملانوسیت است که هنوز در آمریکا و اروپا مجوز پخش نگرفته اما به وفور در استرالیا استفاده می‌شود. بعد از مصرف این قرص باید زیر نور آفتاب رفت تا ملانوسیت‌هایی که تحریک شده‌اند، کار خودشان را بکنند.4- محصولات حاوی کانتاگزانتین بحث‌برانگیزترین ماده‌ای که در بازار به نام برنزه معروف است، در واقع چیزی است که کارخانه‌ها برای رنگ گرفتنِ غذا به آن می‌زنند. کانتاگزانتین که در مقدار کم به عنوان یک رنگ‌ مصنوعی مجاز مصرف می‌شود، مدتی است که در مقادیر زیاد به صورت قرص‌هایی برای رنگ‌ دادن به بدن به کار می‌رود. این ماده بعد از خوردن در تمام بدن پخش می‌شود و در لایه‌های چربی زیر پوست نیز تجمع پیدا می‌کند و بسته به میزان حساسیت پوست‌‌های مختلف، یک طیف رنگی از نارنجی تا قهوه‌ای ایجاد می‌کند. اولین‌بار وزارت بهداشت آمریکا از یک تبلیغ با جمله «برنزه طلایی در 3 هفته» متوجه حضور این ماده در بازار شد و جلوی پخش آن‌ را گرفت. بین 2 تا 7 سال طول می‌کشد تا رنگ حاصل از این ماده از بدن پاک شود و با این حساب، ممکن است 7 سال نارنجی باشید

. برنزه موقت
پودر، اسپری، ژل، لوسیون و مرطوب‌کننده‌های مختلفی که به عنوان برنزه موقت یا برنزه یک‌روزه استفاده می‌شوند، در واقع چیزی جز رنگ آرایش نیستند. این‌ها به راحتی با آب وصابون شسته می‌شوند و نمی‌شود آن‌ها را زیر لباس استفاده کرد

دردسر‌های خوش‌قیافگی
شیوع سرطان پوست در ایالت کویینیزلند استرالیا 74 درصد بیشتر از بقیه نقاط دنیا است. این مسأله که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده بود، باعث شد تا آن‌ها متوجه شوند علت این قضیه، نازک‌تر بودن لایه اُزون در این ناحیه است و در آن‌جا اشعه فرابنفش بیشتری به زمین می‌رسد. نور آفتاب هم مثل هر چیز دیگری، زیاده از حدش ضرر دارد و این ماجرا هنگامی که پای وسایل مصنوعی به میان بیاید، جدی‌تر هم می‌شود. وزارت بهداشت آمریکا سولاریوم‌ها را جزء لیست وسایل سرطان‌زا قرار داده است؛ چون ثابت شده اشعه فرابنفش، غیر از آسیب‌هایی مانند پیرشدن سلول‌های پوست، ایجاد کک‌ومک و تضعیف سیستم ایمنی، می‌تواند با دخالت در چرخه DHA سلولی، باعث ایجاد سرطان ‌شود. ملانوما که یکی از بدترین سرطان‌های پوست است، در اثر این اشعه به وجود می‌آید. استفاده نکردن از عینک‌های ضد اشعه به هنگام سولاریوم نیز می‌تواند باعث آسیب‌‌های جبران‌ناپذیری به چشم شود. از همه عجیب‌تر این‌که گفته می‌شود این سولاریوم‌ها می‌توانند اعتیادآور باشند. در مورد قرص‌های برنزه و برنزه کردن‌های خوراکی هم تا دلتان بخواهد می‌شود عارضه جانبی معرفی کرد. بی‌خطرترین آن‌ها همان ترکیبات DHA است که عوارضی مثل درماتیت تماسی (التهاب پوست) به دنبال دارد. عوارض مصرف تیروزین و هورمون ملانتون، مثل فوایدشان هنوز زیاد مشخص نشده است؛ اما کانتاگزانتین یا قرص برنزه آن‌قدر خطرناک بود که کشورهای مختلف، اعلامیه جمع‌آوری آن از بازار را پخش کردند. هپاتیت، مشکلات بینایی، اسهال، استفراغ، حالت تهوع و خارش شدید از عوارض شایع‌ این قرص است و مشکلات ساده‌ای مثل نارنجی شدن پوست و بقیه ترشحات هم وجود دارد. جالب این‌جا است که خیلی‌ها به خاطر ترس از سرطان پوست ناشی از سولاریوم سراغ این روش‌ها می‌روند. به هر حال به سراغ هر کدام از این‌ها که می‌روید، باید مراقب عوارض جانبی آن باشید و به نظر می‌رسد هنوز هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به اندازه طبیعت، بی‌خطر و مفید باشند. برنزه شدن زیر آفتاب، هم خطرات کمتری دارد، هم رنگ بهتری؛ هرچند که متخصصان پوست پیشنهاد می‌کنند که بهتر است آن‌ را هم بی‌خیال شوید

نگاهی به تاریخچه برنزه شدن

کار، کار فرانسوی‌ها است

بئاتریس، یکی از شخصیت‌های نمایش در یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر، گوشه‌ای نشسته است و گریه‌کنان می‌گوید: «و به این دلیل که من آفتاب سوخته‌ام باید این‌گونه تنها در کناری بنشینم و برای خاطر شوهر اشک بریزم.»در زمان شکسپیر و قبل از انقلاب صنعتی هنوز داشتن رنگ پوست روشن و حتی ظاهری رنگ‌پریده یک امتیاز محسوب می‌شد. پوست تیره مربوط به کارگرها و برده‌ها بود و پوست روشن، مختص اشراف. به همین خاطر، آ‌ن‌ها پوست خود را با ترکیبات سرب سفید می‌کردند تا رنگ‌پریده به نظر برسند. حتی گفته ‌می‌شود ملکه الیزابت اول، به خاطر مسمومیت با سرب مرده است. در اواسط قرن دهم حتی اوضاع بدتر بود. آن موقع آن‌ها برای این ‌کار از ترکیبات ارسنیک استفاده می‌کردند که تجربه‌ای کشنده محسوب می‌شد.تا همین قرن 19 هم هنوز همین ماجرا در جریان بود و هنوز می‌شود در فیلم‌های کلاسیک خانم‌ها را دید که در کالسکه‌های سرپوشیده چتر همراه دارند و در برابر آفتاب نقاب زده‌اند. تا این‌که در اواخر سال‌های 1920، خانم کوکو شانل، یک طراح مد فرانسوی، موقع سفرش به شهر کن به طور اتفاقی زیر آفتاب برنزه شد. از همان موقع رنگ شکلاتی به رنگ مورد علاقه خانم‌ها تبدیل شد. سال 1948 الیزابت آران، دیگر رسماً روغن‌های برنزه را تبلیغ می‌کرد. سال 1978 اولین سالن‌های برنزه در آمریکا افتتاح ‌شدند و تا سال 1985 که برنامه‌ای رسمی برای کنترل این ‌سالن‌‌ها تدوین شود، به ‌صورت انفجاری در سراسر آمریکا و دنیا رشد کردند. در سال 1993 بالغ بر 700 هزار مبتلای سرطان پوست فقط در آمریکا وجود داشت که عده زیادی از آن‌ها در اثر برنزه کردن به وجود آمده‌اند و این داستان همچنان ادامه دارد


و حالا خیلی‌ها، به ویژه خانم‌ها، تلاش می‌کنند در تمام طول سال برنزه باشند تا زیبا‌تر جلوه کنند؛ جلوه‌ای که بهایی بیش از سلامتی در پی دارد. برنزه شدن در برابر آفتاب، یک واکنش طبیعی از طرف بدن است که با تحریک اشعه‌ ماوراءبنفش نور خورشید شروع می‌شود. برنزه شدن، در واقع، سپر دفاعی بدن برای حفاظت از سلول‌هایی است که ممکن است در اثر این اشعه از بین بروند، پیر بشوند یا حتی در مسیر تبدیل شدن به یک سلول بدخیم قرار بگیرند. تیره شدن پوست در اثر نور آفتاب به خاطر افزایش رنگ‌دانه‌هایی به نام ملانین است که از سلول‌های ملانوسیت پوست ترشح می‌شوند. این ملانوسیت‌ها تقریباً هم‌خانواده گلبول‌های سفید خون هستند و کاری مشابه گلبول‌های سفید انجام می‌دهند: دفاع. با این فرق که محدوده آن‌ها در سطح پوست است. ملانین‌ها و ملانوسیت‌ها را می‌توان به صورت تجمع‌یافته در یک نقطه پوست دید. این نقطه همان چیزی است که ما آن‌ را به نام خال می‌شناسیم.به طور کلی می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی این سلول‌ها، جلوگیری از مواجهه بیش از اندازه بدن با اشعه‌های آفتاب است. پوست به عنوان بزرگ‌ترین عضو بدن، اولین سپر دفاعی بدن در برابر آلودگی‌های آب‌و‌هوای اطراف محسوب می‌شود. لایه‌های مختلف پوست، کارکردهای متفاوتی دارند، اما اولین لایه همان است که سلول‌های ملانوسیت در آن قرار دارند. تعداد این سلول‌ها در بدن تمام انسان‌ها تقریباً به یک اندازه است (حدود 5 میلیون) و فقط میزان ترشح رنگ‌دانه‌های آن‌ها است که باعث تفاوت رنگ پوست در نژادهای مختلف می‌شود. مثلاً در بدن سیاه‌پوست‌ها، ملانوسیت‌ها ملانین بیشتری ترشح می‌کنند و تیرگی پوست آن‌ها به همین علت است. بیشتر سیاه‌پوست‌ها در جاهایی زندگی می‌کنند که به خاطر موقعیت جغرافیایی (نزدیک بودن به خط استوا)، آفتاب با شدت بیشتری می‌تابد 

 

توصیه برای تقویت ناخن ها

    

"مرطوب‌کننده استفاده کنيد "

براي آنکه به اندازه کافي ناخن‌هايتان رطوبت داشته باشد کافي است آنها را با کمي وازلين هر شب قبل از خواب چرب کنيد. بهتر است در کيف خود هميشه مقداري کرم به همراه داشته باشيد تا در صورت لزوم بتوانيد ناخن‌هايتان را چرب کنيد. در صورتي که از بوي وازلين خوشتان نمي‌آيد مي‌توانيد از ساير کرم‌هاي مرطوب يا چرب‌کننده مخصوص ناخن استفاده کنيد. برخي کرم‌هاي حاوي ويتامين E نيز بسيار براي کوتيکول مفيد است. مي‌توانيد از روغن زيتون نيز استفاده کنيد 

"دستکش دست کنيد"

حتما وقتي کارهاي منزل را انجام مي‌دهيد، به خصوص کارهايي مانند شستن ظروف، پوشيدن دستکش را فراموش نکنيد. بسياري از کارها مانند باغباني، شستن حمام و دستشويي، شستن ظروف و... به دست‌ها آسيب زيادي مي‌زند. در صورتي که حين کار دستکش به دست نکنيد نه تنها مواد آلوده زير ناخن‌هايتان تجمع پيدا مي‌کنند بلکه مواد شيميايي شوينده‌ها سبب آسيب‌ديدگي ناخن‌هايتان مي‌شود. بهتر است حتي قبل از دست کردن دستکش کرم چرب‌کننده به انگشتانتان بماليد 

" مراقب کوتيکول‌هاي ناخن‌هايتان باشيد"

حين گرفتن ناخن‌هايتان مراقب باشيد که خيلي آنها را از ته نگيريد. زاويه کنار ناخن‌ها هم بايد 45 درجه باشد. در غير اين صورت به فوليکول‌ ناخن‌ها آسيب رسيده و حتي زير ناخن‌ها هم ممکن است دچار مشکل شود 

"کنار ناخن‌ها را تيز نکنيد "

حين گرفتن ناخن‌ها به ويژه اگر مبتلا به ديابت هستيد توجه کنيد که کناره‌هاي ناخن‌ها را به شکل تيز کوتاه نکنيد. در اين صورت ممکن است تيزي کنار ناخن در گوشت فرو رفته و سبب زخم و عفونت شود 

"بعد از شست‌وشو خشک کنيد"

بعد از آنکه ظرف شستيد يا حمام کرديد يا دست‌هايتان را شستيد بهتر است حداقل براي 2 دقيقه دست و ناخن‌هايتان را کامل پاک کنيد. اين موضوع به ويژه وقتي به شنا مي‌رويد اهميت دارد زيرا مرطوب باقي ماندن ناخن‌ها مي‌تواند سبب بروز عفونت‌هاي قارچي شود

"خشک نگه داريد"

اگر به دليل نوع فعاليتي که داريد مجبوريد دستکش ضخيم به دست کنيد اجازه ندهيد داخل دستکش مرطوب و عرق کرده شود. مي‌توانيد دو جفت دستکش داشته باشيد و هر چند وقت يکبار آنها را تعويض کرده تا ديگري هوا بخورد و داخلش مرطوب نماند. مرطوب ماندن دستکش‌ها مي‌تواند سبب بروز عفونت‌هاي قارچي شود 

"کتان در صدر قرار دارد "

حين خريد دستکش، انواع کتاني را انتخاب کنيد. کتاب رطوبت را به خود جذب مي‌کند و جلوي عفوني شدن را مي‌گيرد در حالي که انواع نايلوني رطوبت را به خود جذب نمي‌کنند و در نتيجه ناخن‌هاي شما مدت طولاني در فضايي نمناک که محل رشد قارچ‌هاست باقي مي‌ماند 

"زينک مصرف کنيد"

متخصصان تغذيه توصيه مي‌کنند به برنامه غذايي روزانه خود يک عدد تخم‌مرغ و يک ليوان شير بيفزاييد. اين مواد غني از زينک بوده و براي استحکام ناخن‌هايتان و از بين رفتن لک‌هاي سفيد زير آنها مفيد است

"رشد ناخن‌ها را تحريک کنيد "

ماساژ دادن ناخن‌ها به براق شدن و تقويت آنها کمک مي‌کند. در ضمن ماساژ دادن سبب افزايش جريان خون و رشد سريع‌تر آنها مي‌شود

"محصولات درجه يک انتخاب کنيد"

استفاده از آستن يا فرمالدهيد سبب خشک شدن ناخن‌ها مي‌شود بهتر است محصولاتي با پايه استات انتخاب کنيد

چگونه پوستمان را خوب نگاه کنیم

 

وقتی به سنین پیری می‌رسیم، تغییرات عمده‌ای در سیستم ایمنی ایجاد می‌شود و چون قدرت دفاعی ما در مقابل عوامل بیماری‌زا کاهش می‌یابد، عوامل ناخواسته‌ای (مانند اتوآنتی‌بادی‌ها) افزایش پیدا می‌کنند و در همه ارگان‌های بدن از جمله کلیه، ریه و پوست تجمع کرده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند 

به این موضوع، باید شیوه غلط زندگی (چه از نظر تغذیه‌ و چه از نظر دیگر مسایل موجود در سبک زندگی؛ مانند سیگارکشیدن و غیره) را نیز افزود. بیشتر ما از جایی آموزش ندیده‌ایم که برحسب سن خود چه بخوریم، چه ورزشی بکنیم و چه استراحتی داشته باشیم تا از این «هرچه پیش آید خوش آید» رها شویم 

به این ناآگاهی، مواردی از قبیل استرس - که دشمن اصلی سلامت است - و آلوده‌کننده‌های معمولی مانند گازهای غیراستاندارد در شهرها و آلوده‌کننده‌های دیگری مانند ارتعاشات عجیب و غریب و طول موج‌های گوناگون که بسیار روی پوست موثرند و حتی در تحقیقات ثابت شده که موجب سرطان پوست می‌شوند را نیز بیفزایید 

حالا «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!» پس چطور انتظار دارید وقتی پا به سن گذاشته‌اید و به‌طور قطع در روند طبیعی تکاملی ساختار کلاژن پوست در جوان 20 ساله با شما تفاوتی است و پوست‌تان قدرت ارتجاعی خود را کم‌کم از دست می‌دهد به زیبایی و شادابی پوستتان بنگرید؟! همان‌طور که گفتم از نظر فیزیولوژیک، در روند پیری، وقوع بعضی از فرآیندها تحت اختیار شما نیست ولی می‌توانید در مواردی که رعایت آن دست شماست، بکوشید. این نکته را نیز از یاد نبرید که شما می‌توانید از همین حالا به فکر داشتن پوست زیبا در پیری باشید و روند آسیب پوست‌تان آن را به تاخیر بیندازید

توجه به نکات زیر ضروری است

• مواد مغذی لازم برای پوست، شامل میوه‌ها و سبزی‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها است که این مواد برای همه ارگان‌ها مفید است 

• اندازه مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها مهم است چون مصرف بیش از اندازه‌اش مضر است. مصرف به‌اندازه و منظم ویتامین‌های E و B و C را نباید فراموش کنید 

• در معرض آفتاب قرارگرفتن یعنی کمک به پیرشدن پوست! پس استفاده از استخرهای روباز و حمام آفتاب گرفتن را، به‌خصوص در این آلودگی هوا که اشعه مادون قرمز بیشتری دارد تا ماورای بنفش، فراموش کنید

• امواج اولتراسوند که بدون آنکه شنیده شوند در فضا هستند و گیرنده‌های مجاز و غیرمجازی که در شهرهای بزرگ برای مصارف گوناگون هستند و همین موبایلی که ساعت‌ها استفاده می‌کنید، مضر هستند و روی پوست شما تاثیر می‌گذارند

• استرس نه تنها روی پوست شما موثر است بلکه برای مستعدکردن شما به دیگر بیماری‌ها نیز نقش مهمی دارد

از پودر روشن برای

از پودر روشن برای بزرگتر نشان دادن بینی کوتاه، چشمان گود رفته کوچک، صورت باریک و بلند، چانه عقب رفته، گردن باریک و بلند و پوشاندن حلقه سیاه دور چشم استفاده میکنیم. بریا برجسته تر نشان دادن گونه ها، یک خط فرضی از گوشه دهان به وسط گوش و یک خط دیگر به صورت عمودی، از گوشه خارجی چشم به طرف چانه میکشیم

 

روزه داری در زنان شیرده بر حجم و غلظت شیر آنها تاثیر بدی می گذارد

مادران شیرده از روزه داری خودداری کنند چرا که کاهش آب بدن مادر و کم آبی موجب تغلیظ شیر شده و حتی کم آبی بر حجم شیر مادر نیز تاثیرگذار است 

یک متخصص تغذیه تاکید کرد: « مادران شیرده در 6 ماه اول شیردهی به دلیل نیاز شیرخوار به شیرمادر بایستی از روزه گرفتن خودداری کنند و در صورتی که به روزه گرفتن اصرار دارند می توانند از 6 ماهه دوم به بعد روزه بگیرند اما توصیه بر این است که مادران شیرده از روزه داری خودداری کنند چرا که کاهش آب بدن مادر و کم آبی موجب تغلیظ شیر شده و حتی کم آبی بر حجم شیر مادر نیز تاثیرگذار است.» دکتر خدیجه رحمانی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«همانطور که می دانید فلسفه روزه داری براین اساس است که افراد روزه دار حال نیازمندان را دریابند بنابراین نباید به دنبال این بود که چه بخوریم تا گرسنه نشویم بلکه باید بدانیم که در ایام مبارک ماه رمضان چه برنامه غذایی داشته باشیم که سلامت ما آسیب نبیند.» وی ادامه داد:«یکی از مشکلاتی که افراد روزه دار بخصوص در هفته اول ماه رمضان ممکن است با آن روبرو شوند مشکل سردرد است (در افراد سالم) و افراد بایستی مصرف چای و کافئین خود را قبل از ماه رمضان کاهش دهند همچنین افرادی که سیگار استعمال می کنند بایستی میزان استعمال را کمتر کنند تا به هنگام روزه داری کمتر دچار سردرد شوند همچنین با توجه به اینکه روزها بلند است و افراد باید مدت زمان طولانی گرسنگی را تحمل کنند ممکن است گرسنگی طولانی موجب سردرد در آنها شود که باید متابولیسم بدن خود را تنظیم کنند که حدود یک هفته تطابق بدن با این وضعیت طول می کشد.» این عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور افزود:«افراد روزه دار بایستی شرایط را طوری تنظیم کنند که به هنگام سحر و افطار مواد اصلی مورد نیاز بدن خود را به نحو صحیحی تامین کنند تا کمتر دچار مشکل شوند و به طور معمول در فلسفه روزه داری یک وعده غذای اصلی که همان ناهار است حذف می شود و افراد عادی معمولا با مشکلی روبرو نمی شوند اما افراد آسیب پذیر مانند نوجوانان و افرادی که در سن بلوغ و رشد هستند و یا سالمندان سالم که می توانند روزه بگیرند باید تمهیدات ویژه ای برای آنها در نظر گرفت.» وی ادامه داد:«افراد باید توجه داشته باشند که در وعده افطار از مواد مغذی و زودهضم استفاده کنند تا گرسنگی طولانی مدت را جبران کند و در افطار بایستی مثل وعده صبحانه از گروه شیر و نان و غلات و سبزی ها و البته یک منبع پروتئینی علاوه بر شیر مثل تخم مرغ نیز استفاده کنند. در شروع افطار باید از یک مایع ولرم مطابق با دمای بدن و یک شیرینی طبیعی مثل خرما که قند بدن را در حد طبیعی می رساند استفاده کرد و از شیرینی های مخصوص این ماه نیز در حد 1 تا 2 عدد به همراه آب ولرم استفاده کنند و از نان به همراه یک منبع پروتئینی و نیز سبزیجات استفاده کرد و از مصرف غذاهای حجیم و سنگین و سرخ شده خودداری شود.» این عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود:«افراد آسیب پذیر بهتر است بعد از 1 تا 2 ساعت بعد از افطار یک شام سبک نیز میل کنند و غذای اصلی را در وعده سحر دریافت کنند تا گرسنگی طول روز را بهتر تحمل کنند و در وعده سحری بهتر است از انواع پلوهای مخلوط و در کنار آن سبزیجات به خصوص انواع سالادها و میوه ها و آب مصرف شود که بهتر است در بین وعده سحر یا افطار و بعد از هضم غذا مصرف کنند.م وی ادامه داد:«در وعده سحر و افطار بایستی از 4 گروه اصلی مواد غذایی استفاده کرد که یک گروه نان و غلات است و گروه دیگر را گروه گوشت ها تشکیل می دهند که بایستی تخم مرغ و پنیر را در افطار و خود گوشت را در وعده سحر مصرف کرد و گروه سبزیجات را باید هم به صورت پخته در داخل غذا و هم به صورت خام به عنوان سالاد و سبزی خوردن مصرف کنند و گروه شیر هم ترجیحا در افطار مصرف شود البته برخی از افراد ممکن است در سحر از ماست استفاده کنند که ممکن است موجب تشنگی بیشتر شود و بهتر است ماست را به همراه سبزیجات و یا خیار مصرف کرد.» دکتر خدیجه رحمانی تاکید کرد:«مادران باردار و یا شیرده بهتر است روزه نگیرند بخصوص مادران بارداری که در 3 ماهه دوم بارداری هستند و باید گفت روزه داری در 3 ماهه اول و سوم به طور کلی ممنوع است و تنها روزه گرفتن در 3 ماهه دوم مجاز است که بهتر است در این زمان نیز از روزه گرفتن خودداری کنند. در مورد مادران شیرده باید گفت که مادران شیرده در 6 ماه اول شیردهی به دلیل نیاز شیرخوار به شیرمادر بایستی از روزه گرفتن خودداری کنند و در صورتی که به روزه گرفتن اصرار دارند می توانند از 6 ماهه دوم به بعد روزه بگیرند اما توصیه بر این است که مادران شیرده از روزه داری خودداری کنند چرا که کاهش آب بدن مادر و کم آبی موجب تغلیظ شیر شده و حتی کم آبی بر حجم شیر مادر نیز تاثیرگذار است.» وی ادامه داد: «بیمارانی که داروهایی باید استفاده کنند که نیاز است سرساعت مصرف شود نمی توانند روزه بگیرند اما اگر بتوانند ساعت آن را طوری تنظیم کنند که در وعده سحر و افطار آن را مصرف کنند روزه داری برای آنها اشکالی ندارد البته هر بیماری باید با نظر پزشک خود باید روزه بگیرد و نباید خودسرانه اقدام به روزه داری کند چرا که ممکن است موجب تشدید بیماری وی شود.» این متخصص تغذیه گفت:«روزه داری در افراد بالغ به این صورت است که نهایتا وزن کم کنند تا یک تعدیل متابولیکی در بدن آنها رخ داده و بدن آنها استراحت متابولیکی داشته باشد و چربی های مازاد بدن آنها تعدیل شود و کاهش پیدا کند و کاهش وزن با روزه داری طبیعی است و مطالعات نشان داده است که کاهش وزن بین 5/1 تا 6 کیلو در افراد روزه دار عادی است اما اگر افراد روزه دار دچار اضافه وزن شوند قطعا برنامه غذایی نامناسبی داشته اند و پرخوری کرده اند که با فلسفه روزه داری نیز هماهنگ نیست وهم از نظر علم تغذیه مناسب نیست. افرادی که ضعیف هستند و وزن نرمالی ندارند باید طوری برنامه غذایی خود را تنظیم کنند که با کاهش وزن روبرو نشوند»  

 

بهترین رژیم غذایی برای زنانی که در انتظار فرزند هستند

رشد و نمو كامل جنین، با تغذیه مادر مرتبط است. تامین نیازهای جنین به دریافت مواد مغذی مادر وابسته است و نیازهای انرژی و ساختاری جنین تنها از طریق جفت منتقل می‌‌شود

البته كمبود غذایی در حد خفیف در مادر اثر چندانی بر رشد كودك ندارد، زیرا كودك نیازش را از ذخایر بدن مادر تامین می‌كند، پس این مادر است كه در درجه اول لطمه می‌بیند. بنابراین، مادران باردار باید برای حفظ سلامت خود و كودك‌شان، توجه زیادی به امر تغذیه داشته باشند
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق باید به این نکته توجه داشت که مقدار افزایش وزن در بارداری در خانم‌های مختلف متفاوت است و نمی توان مقدار افزایش وزن خانم‌ها را با هم مقایسه کرد
به طور طبیعی زنان باردار در طول حاملگی حدود 10 تا 12 كیلوگرم اضافه وزن دارند. البته برای خانم‌های لاغر تا 18 كیلوگرم و برای خانم‌های چاق تا 11 كیلوگرم حد متوسط در نظر گرفته شده است. افزایش وزن بدن در طول حاملگی به صورت یكنواخت نیست
 در سه ماهه اول افزایش وزن آهسته و حدود یك تا دو كیلوگرم است. در طول شش ماهه آخر، افزایش وزن حدود 5/0 كیلوگرم در هفته است. بیشترین اضافه وزن، حدود 450 گرم در هر هفته، در سه ماهه آخر یعنی زمانی‌كه جنین بیشترین رشد را دارد، روی می‌دهد
وزن خانم‌های باردار پس از زایمان به تدریج کاهش می‌یابد. قسمت اعظم این كاهش وزن، در زمان زایمان، حدود 5/5 كیلوگرم و در دو هفته اول بعد از زایمان، حدود چهار كیلوگرم، است. 5/2 كیلوگرم باقیمانده از هفته دوم تا ماه ششم بعد از زایمان كاهش می‌یابد. خانم‌هایی كه قبلا زایمان داشته‌اند، میزان بیشتری از افزایش وزن زمان حاملگی خود را حفظ خواهند كرد.
اما چه نیازهای تغذیه‌ای طی بارداری افزایش می‌یابد؟
افزایش نیاز خانم‌های باردار این‌گونه است
انرژی: میزان انرژی مورد نیاز، 300 کالری بیشتر از زمان پیش از بارداری است. میزان کالری بیشتر، باعث چاقی و میزان کالری کمتر از 300 باعث تحلیل رفتن بدن می‌شود
پروتئین: به‌طور متوسط مادر باردار، باید 70 تا 76 گرم پروتئین مصرف کند، یعنی 10 تا 16 گرم بیشتر از زمان پیش از بارداری
ویتامین‌ها: اسیدفولیك موجب رشد مغزی مناسب جنین می‌شود و نیاز به مصرف آن از بقیه ویتامین‌ها بیشتر است. مادر باید از زمانی‌كه تصمیم به بارداری می‌گیرد، قرص اسیدفولیك مصرف كند و مصرف آن را تا پایان ماه دوم بارداری ادامه دهد. نیاز به ویتامین Cو ویتامین‌های گروه B خصوصا B6 هم زیاد می‌شود كه با افزایش مصرف منابع غنی از ویتامین‌های گروه B تامین خواهد شد
مواد معدنی: مهم‌ترین ماده معدنی مورد نیاز كلسیم است. اگر مادر از منابع كلسیم به مقدار كافی و مناسب مصرف نكند، به زودی دچار پوكی استخوان و خرابی دندان خواهد شد و رشد قدی كودك كمتر از حد معمول می‌شود. ماده معدنی مهم دیگر، آهن است كه اكثر پزشكان از ماه چهارم بارداری مكمل آهن را توصیه می‌كنند
برای تامین نیازها، باید پنج گروه مواد غذایی را به این شرح مصرف کنید
1- نان، غلات و حبوبات: غذاهای این گروه دارای مقادیر بالای كربوهیدرات هستند كه منبع اولیه انرژی هستند. سعی کنید نان تهیه شده از آرد کامل مصرف کنید. حبوبات منبع خوبی برای تامین پروتئین است. بسیاری از حبوبات غنی از آهن و ویتامین B نیز هستند. 2- گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و دانه‌های مقوی: این گروه غذایی منبع خوبی برای پروتئین كه ماده غذایی اصلی برای مادر و جنین است، تنها ویتامینی كه در این گروه وجود دارد، ویتامین B12 است
3- شیر، ماست و پنیر: محصولات لبنی میزان زیادی از احتیاجات غذایی خصوصا کلسیم و پروتئین را برآورده می‌كنند. هر خانم باردار باید سعی كند در روز حداقل یك لیوان شیر مصرف كند. افرادی كه مشكل گوارشی داشته و قادر به تحمل شیر نیستند، به جای یك لیوان شیر می‌توانند یك فنجان ماست یا پنیر مصرف كنند
4- سبزیجات: سبزیجات مقدار زیادی از ویتامین‌های مورد نیاز از جمله ویتامین‌های A و C و مواد معدنی و فیبر را فراهم می‌كنند. همچنین یكی از مشكلات خانم‌های باردار در دوران بارداری یبوست است كه با مصرف سبزی‌ها این مشكل برطرف می‌شود
5-میوه‌ها: میوه‌هایی مثل پرتقال، گریپ فروت، نارنگی، لیمو و انگور منبع بسیار خوبی برای ویتامین C هستند. می‌توانید در صبحانه آب‌میوه یا میوه تازه، بین وعده‌های غذا، میوه تازه یا خشك، به همراه ناهار، سالاد میوه و برای دسر و شام كمپوت میوه مصرف كنید
اما چه مواد غذایی را در دوران بارداری نباید مصرف کرد؟
باید مصرف مواد کافئین‌دار مانند چای و قهوه را محدود کنید
از خوردن شکلات بیش از حد خودداری کنید
از خوردن گوشت خام و نپخته بپرهیزید
مصرف تن‌ماهی و دیگر کنسروها را محدود کنید
از مصرف شیر و پنیر غیرپاستوریزه خودداری کنید
مصرف مواد غذایی که قندهای ساده هستند، مانند آبنبات را محدود کنید

ده ماده غذایی برای تقویت هوش


اسفناج
اسفناج
به دليل برخورداري از بافت‌هاي گياهي از بروز بسياري از بيماري‌ها پيشگيري مي‌کند. تحقيقات نشان مي‌دهد زناني که از اسفناج و سبزي‌هاي سبز ديگر استفاده مي‌کنند، پير شدن سلول‌هايشان را به تاخير مي‌اندازند. اسفناج به دليل آنزيم‌هاي موجود در برگ‌هايش، سيناپس بين سلول‌ها را تسهيل مي‌بخشد و هوش را تقويت مي‌کند. اسفناج از ماده دارويي به نام فوليک اسيد برخوردار است که در جهت تقويت حافظه موثر است. اسفناج همچنين براي مبتلايان به عارضه قلبي بسيار مفيد است. اسفناج حاوي مواد آنتي اکسيدان نيز است
 قهوه
قهوه
از موادي مانند آنتي اکسيدان‌ها، آمينواسيد، ويتامين و مينرال برخوردار است؛ بويژه اگر دانه‌هاي قهوه را دم کنيد و بخوريد در جهت تقويت حافظه بسيار مفيد است. کافئين قهوه در جهت تقويت حافظه مفيد است. قهوه همچنين ضد آلزايمر است و با مصرف مداوم آن دچار آلزايمر نخواهيد شد
غلات
غلاتي مانند سويا، لوبيا، نخود فرنگي و عدس از روغن بسيار مفيدي برخوردارند که در جهت تقويت حافظه لازم است
ميوه و سبزيجات
ميوه و سبزيجات
داراي آنتي اکسيدان‌هاي بسيار مفيدي هستند. ميوه و سبزيجات بسيار براي تقويت حافظه مفيدند                                  تخم مرغ
تخم مرغ ماده بسيار مفيدي در جهت تقويت حافظه است؛ بويژه اينکه مادران باردار هنگام بارداري و زماني که جنيني را در رحم دارند، تخم مرغ مصرف کنند در هوش فرزندشان بسيار موثر است
ماست
آيا مي‌دانيد يک پياله ماست داراي امگا 3 و دي اچ اي است. امگا 3 و دي اچ اي مواد بسيار مفيدي در جهت تقويت حافظه است. اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست مصرف کند، تاثير بسياري بر روي رشد او دارد
انبه
اين ميوه ماده ديگري است که در تقويت حافظه بسيار مفيد است. با اين که ميوه چرب است و داراي بافت‌هاي چربي است اما باعث مي‌شود که گردش خون تسريع يابد. هنگامي که گردش خون سريع‌تر شود باعث مي‌شود خون بيشتري به مغز برسد و همچنين اين ميوه در حافظه نيز موثر است
کچالو
محققان استراليايي به تازگي دريافته‌اند موادي مانند کربوهيدرات‌هايي که به وفور کچالو يافت مي‌شود، باعث تقويت حافظه مي‌شوند
 ماهي
ماهي نيز يکي ديگر از مواد غذايي است که باعث تقويت و رشد سريع‌تر سلول‌هاي مغز و در نتيجه باعث تقويت حافظه مي‌شود. ماهي براي عارضه قلبي نيز مفيد است
شکلات
شکلات نيز يکي ديگر از موادي است که باعث تقويت حافظه مي‌شود. البته بهتر است شکلات‌هايي را مصرف کنيد که يا تلخ هستند و يا حاوي شير باشند

ده اشتباهی که به مغز آسیب می رساند

نخوردن صبحانه

كسانی كه صبحانه نمی‌خورند قند خونشان به سطح پائینتری افت می‌كند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می‌شود
. پرخوری

این امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای) مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهنی می‌شود 
- دخانیات

این امر باعث كوچك شدن چند برابری مغز و منجر به آلزایمر می‌شود
. استفاده زیاد قند و شكر

 استفاده زیاد قند و شكر جذب پروتئین و مواد غذائی را متوقف می‌كند و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد
. آلودگی هوا

 مغز بزرگترین مصرف كننده اكسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث كاهش اكسیژن تامینی مغز شده و منجر به كاهش كارآیی مغز می‌شود                             كمبود خواب

 خواب به مغزمان اجازه استراحت می‌دهد. دوره طولانی كاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد

. پوشاندن سر به هنگام خواب

 خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اكسید كربن و كاهش تجمع اكسیژن شده و منجر به تأثیرات مخرب مغزی خواهد شد

.كار كشیدن از مغزتان در هنگام بیماری

كار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممكن است منجر به كاهش كارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود

.كاهش افكار مثبت

 فكر كردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است. كاهش افكار مثبت مغزی ممكن است باعث كوچك شدن مغز شود 

.كم حرفی

مكالمات انتزاعی منجر به رشد كارآئی مغز خواهد شد

آب لیمو ترش

آب لیمو ترش و اسانس آن برای بدن، ذهن و روح بخواص درمانی لیمو ترش بسیار مفید است. اسانس لیمو به واسطه انرژی زا بودن آن مشهور است. در کشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب کننده و فرح بخش این اسانس، آن را به هنگام کارکردن کارمندان در فضا منتشر میکنند.

همچنین میتوان از چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده کرد، یا مقداری از آن را در وان حمام ریخت. این کار باعث سرحال شدن کلیه اعضا بدن میشود. البته نباید هرگر اسانس لیمو را بدون رقیق کردن برروی پوست بکار برد زیرا باعث بروز مشکلات پوستی میشود. 

درخشان کننده چشمها :

سعی کنید در نوشیدنی هایتان از آب لیمو استفاده کنید. فرضا" هر روز صبح یک عدد لیمو را با مقداری آب گرم میل کنید. نوشیدن این مایع به جای نوشیدن چای باعث میشود شما بدن سالمتری داشته باشید. همچنین در اثر نوشیدن مایعات حاوی آب لیمو، چشمهای شما درخشانتر شده و پوستی سرحال تر از قبل خواهید داشت. در صورت تمایل برای بهتر کردن طعم آن میتوانید از شکر یا عسل استفاده کنید.


تسکین دهنده گلودرد :
لیمو دارای اثرات ضد عفونی کننده و قابض است و بدین جهت میتوان از آن برای درمان گلودرد استفاده نمود. با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین "ث" موجود در لیمو، مصرف آن باعث افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن میشود. برای فرد مبتلا به آنفلونزا و سرماخوردگی مصرف مخلوطی از آب لیمو تازه با عسل در یک لیوان آب گرم بسیار مفید است. 

خواص درمانی لیموترش

نیرو بخش و تب بر :
مصرف آب لیمو باعث کاهش تب در افراد بیمار میشود. به عنوان مثال اگر چند قطره از اسانس لیمو یا مقداری آب لیمورا به آب سرد اضافه کنید، سپس با استفاده از یک دستمال آن را روی پیشانی تب دار قرار دهید، این کار باعث کاهش تب وتقویت نیروی بدن خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که قبل از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب باید از قرار دادن اسانس لیمو به صورت مستقیم برروی پوست خودداری شودزیرا ممکن است باعث بروز حساسیتهای پوستی گردد.

تسکین دهنده درد :
لیمو باعث تسکین سردردهای معمولی و سردردهای میگرنی میشود. برای این منظور میتوان ۵ قطره اسانس لیمو را در۲۵ میلی لیتر از یک روغن حامل مناسب (مانند روغن بادام) مخلوط کرد و آنرا با استفاده از یک دستمال کتانی برروی ناحیه مبتلا به درد ماساژ داد.


پاک کننده پوست :
اگر پوست شما چرب است میتوانید آنرا با لیمو که یک ماده قابض است تمیز کنید. به این ترتیب که یک قاشق چای خوری آب لیمو را در دو فنجان آب مقطر بریزید و با یک پنبه تمیز صورت خود را با آن پاک کنید. این کار باعث کاهش چربی پوست میشود و از پدید آمدن جوشهای صورت جلوگیری میکند. در صورت استفاده از این لوسیون برای جلوگیری از رشد باکتریها بهتر است هرروز یک محلول تازه درست کنید. مصرف این محلول باعث خشک شدن پوست میشود و برای پوستهای چرب بسیار مفید است. اما در صورت داشتن پوست خشک از مصرف آن خودداری کنید. 

ضد شوره و بر طرف کننده خارش پوست سر :

آب لیمو برای پوست سر بسیار مفید است و شوره سر را کاهش میدهد. عصاره حاصل از آبگیری یک لیموی تازه را حدود ۱۰ دقیقه برروی پوست سر مالش دهیدو سپس آن را با آب به طور کامل بشوئید. همچنین آب لیمو میتواند به عنوان یک تقویت کننده مو وضد خارش، به صورت ماساژ برروی پوست سر استفاده شود.

ضد سرماخوردگی :

آب لیمو یک ضد ویروس عالی میباشد و همچنین مصرف آن برای سرماخوردگی شدید بسیار مفید است. بدین منظور یک عدد لیمو را با مقداری نمک میل کنید. در صورت تمایل میتوان عصاره گرفته شده را در آب رقیق کرد و سپس مصرف نمود.

یک حالت دهنده خوب برای موها :
بعلاوه شستشوی موی چرب با استفاده از آب لیمو باعث کاهش چربی آن میشود. به این صورت که عصاره حاصل از ابگیری دو عددلیمو در یک لیتر آب مورد استفاده قرار دهید و موهایتان را با این محلول بشویید. این روش باعث درخشان و شاداب شدن انواع موها میشود. همچنین مصرف آن باعث میشود موهای طلایی رنگ روشنتر شوند.


نرم کننده مناسب برای پوست آرنج :

برای نرم کردن پوست زبر ناحیه آرنج، آرنجتان را حدود ۱۰ دقیقه برروی یک برش لیمو ترش فشار دهید.

تقویت کننده حافظه :
لیمو تقویت کننده حافظه است. چند قطره از اسانس لیمو را روی یک دستمال ریخته و از طریق بینی استنشاق کنید. همچنین میتوان این کار را در مواقعی انجام داد که میخواهید چیزی رابه یاد بیاورید. مغز شما با استنشاق اسانس لیمو نیروی تازه ای بدست خواهد آورد.

آرامش دهنده روح 
لیمو همواره به عنوان یک ماده تسکین دهنده روح مطرح بودهاست. استشمام رایحه معطر لیمو در طی تمرینات تمرکز و تعمق روح (مدیتیشن) بسیار مفید است. برای انجام این کار کافی است که سه قطره از اسانس لیمو را به یک کاسه حاوی آب گرم افزود و آنرا در هوای اتاق قرار دهید. به این ترتیب در طول استشمام رایحه معطر لیمو به یک آرامش مطلوب فکری و روحی دست خواهید یافت

خواص درمانی انگور


میوه انگور بر طبق طب قدیم گرم و تر است -

. اخلاط بدن را متعادل می کند -

. بسیار مقوی و مغذی است -

.خون را تصفیه می کند -

. سینه و ریه را صاف و تمیز می کند -

. برطرف کننده یبوست است -

. انگور برای درمان ورم معده و روده مفید است -

. در درمان سل ریوی و سیاه سرفه موثر است -

.برای درمان اسهال خونی از انگور استفاده می شود -

. برای درمان نقرس بسیار مفید است -

. آنهایی که معده ضعیف دارند باید انگور را بدون پوست بخورند زیرا پوست آن دیر هضم است و موجب دل درد نفخ و عوارض دیگر می گردد 

.انگور بهترین میوه برای کسانی است که می خواهند لاغر شوند و بدن خود را از ساید اوریک ، سنگ های صفراوی و مسمومیت های مزمن (مسمومیت از سرب یا جیوه ) پاک کنند . اینگونه اشخاص باید در هر فهته بمدت 2 روز فقط آب انگور بخورند و رژیم آب انگور بگیرند بدین ترتیب که هر دو ساعت یکبار آب انگور تازه را گرفته و بنوشند . مقدار مصرف روزانه تقریبا 2 کیلو گرم است و در این دو روز نباید غذای دیگری مصرف کنند فقط می توانند آب بنوشند 

. رژیم آب انگور برای مبتلایان به سل ریوی  نیز مفید است -

. برای تقویت و طراوت پوست و همچنین روشن کردن رنگ پوست ، آب انگور تازه را با یک تکه پنبه بصورت بمالید و پس از ده دقیقه با آب نیم گرم محتوی کمی جوش شیرین بشوئید 

. زیاده روی در مصرف آب انگور بطور مداوم ایجاد سنگ کلیه می کند